Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Hva er «jobben» til mose og lav?

Undervisningsopplegget tar for seg ulike arter av mose og lav i nærmiljøskogen og hvordan disse er tilpasset det miljøet de lever i. Elevene får også kjennskap til hva mose og lav har vært brukt til av mennesker i tidligere tider og lærer å presentere kunnskapen sin for andre. 

I dette undervisningsopplegget legges det vekt på at elevene skal utforske og lage egne hypoteser. Opplegget bygger bl.a. på arbeidsmetoder fra «Forskerføtter og leserøtter» der det legges vekt på varierte læringsaktiviteter, repetisjon og bruk av grunnleggende ferdigheter.

Mose og lav 1 Foto: Gro Wollebæk

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
   • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Nettressurser