Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 12 timer. Det kommer bl.a. an på hvor mange kompetansemål dere vil nå. NB! Sett av tid for refleksjon etter spilling.

Energispillet – motivasjon og læring

Ungdoms fasinasjon for dataspill kan utnyttes! Energispillet åpner for at elevene kan hente ut kunnskap om komplekse problemstillinger innen energiforsyning, miljø og klima. Det å spille motiverer, men for å oppnå mer effektiv læring bør vi stimulere for samarbeid, muntlig kommunikasjon, felles problemløsing og skriftlig bekrefting av kunnskap.

Elever som spiller Elever som spiller

Energispillet er et simulatorbasert strategispill primært for elever i videregående skole. I spillet er poenget å disponere de ulike energiressursene på best mulig måte slik at man sikrer en bærekraftig utvikling. Miljø, klima, energiproduksjon, ressursbruk og kostnader henger nøye sammen. Det er viktig å gjøre kloke og veloverveide valg med tanke på disse faktorene.

Utforsking

Det er viktig å gi elevene mulighet for uhemmet spilling og utforsking av Energispillet.  Elevene bør selv få erfare følgene av de valg de gjør i spillet. Velger de å forsyne alle byene med strøm fra kullkraftverk, så gir disse mye og billig strøm så lenge kullforekomsten varer, men de gir også store CO2-utslipp og lokal forurensing.

Det er mange komplekse problemstillinger som elevene må ta stilling til for å gjøre det godt i Energispillet. I starten er det viktig å ikke fokusere på for mange momenter av gangen. Begynn med å fokusere kun på f. eks energiforsyning, og fordeler og ulemper med ulike kraftverk.

Ved bruk av dataspill er repetisjon et naturlig prinsipp. Utnytt det. La elevene spille, reflektere omkring det de har erfart i spillet, og la dem spille igjen. Du leder dem mot det faglige med oppgaver, muntlige og skriftlige.

Ulike faser ved bruk av spill i undervisningen Ulike faser ved bruk av spill i undervisningen

Det er ikke nødvendig verken for lærer eller elev å ha stor erfaring med bruk av spill privat eller i undervisningen for å spille Energispillet, men en lærer som ikke har spilt Energispillet selv vil ikke kunne gi elevene sine god veiledning.

Å sette av tid til refleksjon

Du bør være forberedt på at elever kan være lite faglige under spilling. Undersøkelse viser at selv om elever lar seg rive med i det øyeblikket et spill starter, så er de også er i stand til å hente ut bakenforliggende budskap fra spillet. Det er derfor viktig å sette av tid til refleksjon i etterkant, når elevene har forlatt spillverdenen, i grupper og helkasse.

Hvordan få høy score i Energispillet?

 • Klare å sikre en overgang fra forurensende til fornybare energikilder
 • Klare å redusere CO2-utslippene fra energiverk og byer
 • Klare å minimalisere forurensing fra energiverk og byer
 • Klare å ta vare på det biologiske mangfold
 • Klare å sikre en høyest mulig leveransesikkerhet til byene
 • Klare å sikre en best mulig energibalanse, dvs. unngått å ha for lange perioder med:
  - uutnyttet produksjonskapasitet i energiverkene, og
  - udekket energibehov i byene
 • Forske på ny teknologi
 • Energieffektivisere byer
 • Oppgradere til mer effektive energiverk
 • Plante skog
 • Fjerne forurensing
 • Klare enkeltoppdrag
 • Ikke gå tom for penger eller motta lån

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger

Tema

Er bakgrunnsstoff for

Læremiddel