Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 2 timer

Er dagens utvikling bærekraftig?

I dette undervisningsopplegget skal dere finne ut om dagens utvikling er bærekraftig, om det er forskjeller mellom industrialiserte land og utviklingsland og hvordan vi ligger an til å nå FNs tusenårsmål. I dette arbeidet skal dere bruke nettstedet Globalis.no, fagartikler på naturfag.no og interaktiv statistikk fra "Human Development Trends 2005".

Skolebarn i India © Maria Sviland Skolebarn i India © Maria Sviland

Forutsetter

Forsøk og praktisk arbeid

Bærekraftig utvikling i Norge og India

India og Norge er svært forskjellige med hensyn på økonomi, sosiale forhold og naturmiljø. Bruk FN-sambandets statistikk og finn konkrete eksempler på framskritt og utfordringer når det gjelder bærekraftig utvikling i India og Norge.

Praktisk hjelp:

Gå inn på "Land", velg "India" og deretter "Indikatorer" (under overskriften India, ikke i det blå menyfeltet). I boksen "Sammenlign med" velger dere Norge. Dere vil nå få opp indikatorer for både India og Norge. Ikonet med blå søyler til høyre i tabellen viser endringer over tid.

Skolebarn i India © Maria Sviland

Dere skal sammenligne India og Norge når det gjelder følgende indikatorer:

Økonomi

 • Bruttonasjonalinntekt per innbygger
 • Eksport av varer og tjenester

Sosiale forhold

 • HDI – indeks for menneskelig utvikling
 • Befolkningsvekst

Naturmiljø

 • CO2-utslipp per innbygger
 • Økologisk fotavtrykk
 • Personbiler


Hvorfor tror dere det er så store forskjeller i CO2-utslipp mellom de to landene? Hvordan har økningen i bruttonasjonalinntekt per innbygger vært i Norge de siste 30 åra sammenlignet med India? Hva tror dere vil skje med de overnevnte indiaktorene hvis bruttonasjonalinntekt per innbygger stiger i India?

Se også på andre sammenhenger og prøv å tenk dere til hva som kommer til å skje i framtida.

Bruk opplysningene for CO2-utslipp og bruttonasjonalinntekt og avgjør om det har vært framskritt når det gjelder bærekraftig utvikling i India og i Norge?  Hva er utfordringene for de to landene?

Sammenfatt funnene i et kort skriftlig dokument.

 

Materialer og utstyr

 • tilgang på Internett
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Brutto nasjonalprodukt per innbygger
 • HDI
 • Økologiske fotavtrykket

Nettressurser

(fn.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Utfordringene til industrialiserte land

I denne aktiviteten skal dere lese to artikler og finne utfordringer industrialiserte land har når det gjelder å få til en bærekraftig utvikling.

I Brundtlandrapporten blir bærekraftig utvikling definert som: ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: naturmiljø, økonomi og sosiale forhold

En bærekraftig utvikling for et land innebærer bærekraft med hensyn på både økonomi, sosiale forhold og naturmiljø. Globalt sett er det store forskjeller mellom land når det gjelder å oppnå bærekraft på disse tre områdene. Generelt sett kan man si at utviklingslandenes vektlegging av ”utvikling” og industrilandenes bekymring for ”miljøet” utgjør et hovedskille i forståelsen og gjennomføringen av en bærekraftig utvikling.

 

 

Les artiklene som står oppført under bakgrunnstoff i margen til høyre.

Skrive opp punktvis noen av de største utfordringene industrialiserte land har når det gjelder å få til en bærekraftig utvikling. De ulike punktene skal sorteres under naturmiljø, økonomi og sosiale forhold.

Kan dere tenke dere noen andre utfordringer som ikke er nevnt i artiklene? Funnene kan publiseres i Skoleavisa.

Forsøk og praktisk arbeid

Helse, økonomi og barnedødelighet

I denne aktiviteten skal bruke interaktiv statistikk fra "Human Development Trends 2005". Ved hjelp av statistikken skal dere finne global fordeling av inntekt, regional fordeling av inntekt, fordeling av fattigdom og barnedødelighet.
Menneskelige utviklingstrender 2005 Menneskelige utviklingstrender 2005

 Les artikkelen 2005 – året fattigdom kan bli gjort til historie. Er det mulighet for å nå målet om å halvere fattigdom og sult i verden innen 2015.

Faglig forklaring

Om  "Human Development Trends 2005"

Dette er en interaktiv presentasjon av statistikk basert på rapporten "Human Development Report 2005". Ressursen kan brukes direkte fra nettsiden (norsk som språkvalg) eller lastes ned på PC eller MAC (kun engelsk versjon). Ressursen er utviklet av United Nations Development Programme (UNDP).

FN er en av de mest sentrale aktørene når det gjelder bærekraftig utvikling. FN har en rekke fond og programmer hvor UNDP er et av de mest sentrale. UNDP arbeider med å skape utvikling og redusere fattigdom. Gjennom UNDP skal FN bidra til langsiktig utvikling i de enkelte utviklingslandene ved hjelp med rådgivning, utforming av politikk, og styrking av det enkelte utviklingslandets evne til egen utvikling. I dag har vi både økonomiske og teknologiske ressurser, samt politisk rammeverk til å halvere verdens fattigdom. I alt 189 statsledere har gått med på å nå dette målet innen 2015. Hvis vi når dette målet, vil 500 millioner mennesker være løftet ut av fattigdom, 250 millioner mennesker vil ikke lenger gå sultne til sengs hver dag og 30 millioner barn vil overleve sin 5 års dag.

Materialer og utstyr

 • tilgang på Internett