Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 125 min.

Økt 2: De stripete historiene

Elevene blir kjent med dannelsesprosessen til de stripete steinene.

steiner_stripete3 Læringsmål

Elevene skal bli kjent med at de stripete steinene har vært gjennom en forandring. De har blitt varmet opp – uten å smelte helt – og/eller blitt trykket sammen («fått juling») slik at de har forandret seg.

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 2A. Jorda i bevegelse  30 minutter
 2B. Fra prikkete til stripete stein  45 minutter
 2C. Tegne en stripete stein og skrive den stripete historien  30 minutter
 2D. Les om de stripete steinene  20 minutter
 TOTALT  125 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • mineraler
  prikker eller striper i steiner
 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Gjør klar to modeller:

Modell 1: Kle en blå softball med 4-5 grønne «plastelina-kontinenter»

 

prikkete plastelina Modell 2: Lag mange små plastelinakuler med to ulike farger. Fest dem mot hverandre slik at de kan illustrere en prikkete stein/magmatisk bergart.

Materialer og utstyr

 

 • blå softball
 • grønn plastelina
 • brun plastelina

 

Forsøk og praktisk arbeid

2A: Jorda i bevegelse

I denne aktiviteten får elevene en liten innføring og demonstrasjon på at jordskorpa er i bevegelse.

Spør elevene: Husker dere noen modeller vi har brukt for å vise hvordan bergarter dannes? [Stearin med perler. Dramatiseringen der en person kledd i mørkt stoff fikk gullapper på seg. Colavulkan og bakepulvervulkan. ]

Repeter begrepet modell: Husker dere hva ordet modell betyr?

Skriv på tavla:

En modell ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille

 

Si til elevene: Nå skal vi lage enda en modell. Vis en blå softball du har kledd med 4-5 grønne plastelina-kontinenter. Si: Jordoverflaten består av noen store plater som stadig beveger på seg. Bruk brun plastelina til å illustrere fjellformasjoner oppå de grønne feltene. Spør elevene: Hva tror dere det blå skal forestille på denne modellen? [Hav.] Spør så: Hva tror dere det grønne skal forestille? [Landområder/kontinenter.] Spør: Hva tror dere det brune skal forestille? [Fjell.]

Fortell elevene at du skal vise dem hvordan jordoverflaten kan bevege seg. Ta løs to grønne kontinenter og flytt dem inntil hverandre. Forklar elevene: Av og til hender det at to plater kolliderer og presses mot hverandre. Presset blir så hardt at jordskorpa vokser oppover. Demonstrer ved å legge brun plastelina formet som en pølse der de to plastelinaplatene møtes. Spør elevene: Hva har skjedd? [Det har blitt dannet en fjellkjede.]

Du kan også demonstrere den samme prosessen med en duk eller et stoff som du presser mot hverandre fra hver side. Hvordan kan vi se «fjellene»? [Bulkene i duken.]

Materialer og utstyr

 • blå softball
 • grønn plastelina
 • brun plastelina
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
Forsøk og praktisk arbeid

2B. Fra prikkete til stripete stein

Hvordan kan steiner bli forandret?

Si til elevene: Nå skal dere få se hvordan en prikkete stein kan forandre seg. Vis modellen du har laget med plastelinakuler som er festet mot hverandre, som skal forestille en prikkete stein/magmatisk bergart. Fortell elevene at hendene dine skal forestille to plater som kolliderer, og at plastelinaklumpen er en prikkete stein som får juling i fjellet når det beveger seg.

Si til elevene: Varmen og kraften fra hendene mine omdanner, altså forandrer, den prikkete steinen. (Mos og vri plastelinaen inne hendene dine). Spør elevene: Hvordan tror dere denne steinen har forandret seg? [Den har endret form, den har blitt stripete.] Vis modellen og skjær den over slik at elevene får se inni. Spør elevene: Hvilket mønster har steinen fått nå? [Stripete – den har blitt en metamorf bergart.]

Spør elevene: Hvor kommer de stripete steinene fra? [Fjellkjeder.] Spør så: Hvordan har de blitt stripete? [De har fått «juling» i fjellet når det har beveget på seg, eller hvis det har vært kollisjon mellom platene.] Spør elevene: Hva kalles de stripete steinene på naturfagspråket? [Metamorfe bergarter.] Til slutt spør du elevene: Hva er stripene vi ser i metamorfe bergarter? [Mineraler.]

Vi kan se det tydelig i dette forsøket (EarthLearningIdea.com – Himalaya på 30 sekunder).

Si til elevene:

 • Nå skal dere få lage en modell av en prikkete stein som skal omdannes i fjellet og bli stripete.
 • Først skal dere lage mange små kuler med 2-4 ulike farger plastelina.
 • Når dere har 10-15 kuler, fester dere kulene sammen til en prikkete stein før dere gir den «juling» inni hendene deres.

prikkete plastelina

Spør elevene: Hva er det hendene deres er modell for? [Fjell/plater som kolliderer.] Forklar til elevene: Hendene deres varmer opp og presser steinen slik at den forandrer seg – akkurat som det skjer i virkeligheten.

La elevene sammenligne sine resultater med de andre.

 • Har alle likt mønster? Hva er likt/ulikt?
 • Har noen «steiner» fått mer juling enn andre? Hvorfor tror du det? [Mer deformert, flere striper.]
 • Er det noen prikker som ikke har blitt stripete – hvorfor? [Steinen har fått mindre juling – utsatt for mindre press.]

Spør elevene gjentatte ganger om prosessen, slik at flere får forklare. [Stripete stein kommer fra fjellkjeder. De har blitt utsatt for varme og press når fjellet har beveget seg, eller når det har vært platekollisjoner. De stripete steinene kalles metamorfe bergarter – det betyr at de har forandret seg.]

Materialer og utstyr

Plastelina i ulike farger.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • mineraler
  prikker eller striper i steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
Forsøk og praktisk arbeid

2C. Tegn en stripete stein og skriv den stripete historien

La elevene få velge seg en stripete stein som de tegner i arbeidsboka si. De skal observere steinen nøye og prøve å tegne det de ser; farger, form, striper og så videre.

Mens elevene tegner, skriver du noen nøkkelsetninger om magmatiske bergarter på tavla som elevene kopierer i arbeidsbøkene sine:

STRIPETE STEIN:

De kommer fra fjellkjeder.

De har blitt varmet opp og fått juling i fjellet.

De har forandret seg.

De kalles metamorfe bergarter.

 

Elevene kan også tegne tegninger av fjellkjeder som kan henges opp i klasserommet.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

2D. Les om de stripete steinene

Elevene bør få lese om de stripete steinene og historie deres for å repetere, men også for at hjemmene får informasjon om hva vi jobber med.

Du finner en kort tekst som vedlegg i høyre marg.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting