Spiss – tidsskriftet av og for elever i de naturfaglige programfagene i vgs

Elever som tar programfaget teknologi og forskningslære, skal lære om naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter. De skal planlegge å gjennomføre egne vitenskapelige undersøkelser og presentere arbeidet i en vitenskapelig form. De skal også gjøre rede for strukturen i en vitenskapelig publikasjon. Også de andre naturfaglige programfagene i videregående skole, fysikk, kjemi og biologi og geofag, omfatter en del av de samme kompetansemålene. Elevene kan oppnå flere av disse kompetansemålene ved å publisere sine egne vitenskapelige undersøkelser i SPISS.

Første nummer av Spiss kom ut i 2009. Første nummer av Spiss kom ut i 2009.

Lære om forskning gjennom rapportskriving og publisering

SPISS er et tidsskrift av og for elever i de naturfaglige programfagene i videregående. Artiklene som publiseres er basert på elevenes egne forsknings- og teknologiprosjekter. SPISS praktiserer kollegavurdering ved at mottatte manuskripter blir sendt til elever ved andre skoler for kommentarer. Elevene skal utvikle kunnskap om og forståelse for prosesser i forskning. SPISS tilbyr en elevaktiv måte å arbeide med slike kompetansemål. Publisering er sentral i utviklingen av naturfaglig kunnskap. Her må forskere dokumentere hva de har gjort, tenkt og konkludert. Det er utviklet krav til oppbygging og innhold i naturvitenskapelige publikasjoner som skal gjøre det mulig å vurdere kvaliteten av oppnådde resultater og konklusjoner. Dette er det viktig å ha kunnskap om når vi skal forstå hvordan ny naturvitenskapelig kunnskap utvikles.

Kollegavurdering

En viktig del av publiseringsprosessen omfatter  at manuskripter blir vurdert av andre forskere som har kompetanse i det fagområdet manuskriptet omfatter, før det eventuelt blir publisert. I denne kollegavurderingen, som skjer anonymt, er det forventet at det brukes vitenskapelige  vurderingskriterier. Disse  kriteriene bygger på erfaringer med hva som styrker kvalitet på hypoteser, metoder, observasjoner og tolkninger. Alle rapporter som blir publisert i SPISS, har blitt vurdert av en eller flere medelever fra andre skoler. Det er kun elever som selv har sendt inn manuskript, som får andres manuskript til vurdering. Manuskriptene de mottar til vurdering, er anonymiserte. Til hjelp i dette arbeidet har de benyttet et sett med kriterier som gjenspeiler sentrale sider ved naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte. På den måten får elevene trening i både å rapportere om egne prosjekter og vurdere andres rapporter.

Elevene øves i å presentere funnene sine i diagram og figurer. Illustrasjonen er hentet fra en rapport skrevet av Kristin Endal og Marie Skogrand ved Bergen Katedralskole, og omhandler konsentrasjon av CO<sub>2</sub> i et soverom gjennom natten. Elevene øves i å presentere funnene sine i diagram og figurer. Illustrasjonen er hentet fra en rapport skrevet av Kristin Endal og Marie Skogrand ved Bergen Katedralskole, og omhandler konsentrasjon av CO2 i et soverom gjennom natten.

Arbeidsredskap i undervisningen

SPISS kan brukes aktivt som arbeidsredskap i undervisningen på flere ulike måter. Elever som vil publisere i SPISS, får for eksempel trening i å måtte forholde seg til kvalitetskrav og format for vitenskapelige rapporter. Gjennom vurdering av medelevers rapporter får de trening i kritisk kollegavurdering. Å lese, vurdere og korrigere andre elevers rapporter gir en annen og reflektert øving i publikasjonssjangeren i forhold til kun å arbeide med egen skriving. Elevene må gå nøye inn på kvaliteten av det vitenskapelige arbeidet med hensyn til planlegging, gjennomføring, valg og bruk av målemetoder, vurdering av resultater og  begrunnelse for konklusjoner. Når elevene har erfart både  publikasjonsprosessen og vurdering av andres publikasjoner, har læreren et konkret grunnlag for samtaler med elever om hvordan publisering, argumentering og kritisk vurdering praktiseres i naturvitenskap og teknologi. Erfaringen med publisering gir også et mer konkret grunnlag for å forstå oppbyggingen av en publikasjon hvor målet er å argumentere for verdien av en hypotese eller et funn ved å henvise til data. Det å forstå blant annet hvorfor forskere forventes å skille mellom data og tolkninger ved å ha disse i separate seksjoner, innebærer økt innsikt i hva kritisk tenkning innebærer.

Elever fra Danielsen vgs er i arbeid med vannhenting i Korsfjorden. Rapporten som ble publisert i Spiss handlet om opptak av karbondioksid i fjordene ved Bergen. Elever fra Danielsen vgs er i arbeid med vannhenting i Korsfjorden. Rapporten som ble publisert i Spiss handlet om opptak av karbondioksid i fjordene ved Bergen. Vannhenting i Korsfjorden. Vannhenting i Korsfjorden.

SPISS gjennom skoleåret

Spiss utgis en gang i året.

Arbeidet fram mot ferdige rapporter tar tid. Vi anbefaler at elevene gjennomfører prosjektene i høstsemesteret. Arbeidet med kollegavurdering og revisjon av rapporter skjer i vårsemesteret. Oversikten over prosessen fra manuskript til ferdig artikkel i tidsskrift:

September-desember: Elevene arbeider med sine forskningsprosjekter.
Januar/februar: Manuskripter sendes til redaksjonen (frist: 15/2).
Februar: Runde med kollegavurdering.
Mars: Forfatterne reviderer manuskriptene.
April: Reviderte manuskripter sendes inn.
Mai: Et nytt nummer av Spiss er klart!

Spiss – tidsskriftet av og for elever i de naturfaglige programfagene i vgs