Hopp til hovedinnhold

Støttemateriell for veiledningen til læreplanen i naturfag

Utdanningsdirektoratet har utviklet veiledninger for de reviderte læreplanene, blant annet den reviderte læreplanen i naturfag. Naturfagsenteret har utviklet noe mer utfyllende støttemateriell for veiledningen som er samlet på denne temasiden. Her finner du artikler og forslag til undervisningsopplegg som utdyper noen sider ved naturfagundervisning. Denne temasiden er derfor tenkt brukt ved siden av veiledningen.

Naturfag 1/11

Naturfag er et eksperimentelt fag

De kunnskapene vi har tilegnet oss i naturfag, er hovedsakelig basert på erfaring, og det er viktig at læringssituasjonene bygger opp under dette. Det vil alltid være situasjoner i laboratoriet som kan ha risikomomenter ved seg uten at vi kan kalle eksperimentene spesielt farlige.

VurderingEksamenVGS2

Vurderings­verktøy for læring

Vurdering for læring beskriver en undervisningsform som i liten grad skiller mellom læring og vurdering.

Rapportskriving

Å arbeide med rapporter i naturfag

Rapporter som elevene lager i naturfag er fine arenaer for å trene på de grunnleggende ferdighetene.

Elever som jobber på nett

Lærings­strategier og GRF

Begrunnelsene for utvikling og bruk av læringsstrategier henger tydelig sammen med de læringsteoriene som er framherskende innenfor naturfag i dag.

Elever som skriver

Energi og miljø – forslag til et rikt undervisningsopplegg for 5.–7. trinn

Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis.

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7
Grubleoppgave om faseforandringer - faseforandring 1

Hva slags fase er stoffene i?

Aktivitet der elevene skal klassifisere og gruppere for eksempel ulike stoff, fenomener eller begreper. Dermed blir de utfordret til å for eksempel se sammenhenger, likheter eller ulikheter.

Artikkel
Hvorfor øker havnivået?

Om partikkelmodellen og forslag til læringsaktiviteter

Alt i verden er bygd av stoffer som er satt sammen av mindre partikler; atomer, molekyler og ioner. Mellom disse partiklene er det tomrom. For å forklare dette bruker vi partikkelmodellen.

Artikkel
Elevers hverdagsforestillinger og elektrisitet 3

Elevers hverdagsforestillinger og elektrisitet

Et sentralt prinsipp innenfor tilpasset undervisning er å ta utgangspunkt i elevenes faglige ståsted og evnemessige forutsetninger.

Artikkel
Strømkrets

Noen vanlige modeller i elektrisitetsundervisningen

I dette avsnittet skal vi presentere noen vanlig brukte modeller og analogier i elektrisitetsundervisningen. 

Artikkel