Hopp til hovedinnhold

Oppgaver til rapporten Millennium Ecosystem Assesment

Bruk sammendrag og figurer fra rapporten Millennium Ecosystem Assesment til å finne ut hvordan jordens økosystemer har endret deg de siste 50 årene.

Millennium Ecosystem Assessment er en rapport om tilstanden i verdens økosystemer som utkom i 2005. Her konkluderer over 1300 forskere med at over 60 % av verdens økosystemer er svekket eller ødelagt i løpet av de siste 50 år. Dette er det største omfanget av negativ menneskelig påvirkning av natur så langt i menneskets historie. Rapportens hovedkonklusjon er at dersom denne utviklingen ikke snus, vil det få store konsekvenser for menneskets helse, økonomi og sikkerhet. Bruk sammendrag og figurer fra rapporten til å finne ut hvordan jordens økosystemer har endret deg de siste 50 årene.

Millennium Ecosystem Assessment

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 1

  Det sies i rapporten at 60 % av de økosystemene som sørger for livet på jorden er svekket. Hvordan kan svekkede økosystemer påvirke folks levekår?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 2

  Hva er i følge rapporten hovedgrunner til de raske endringene i økosystemene de siste 50 årene?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 3

  Hvordan er statusen for fiskeri- og ferskvannsressursene i forhold til framtidens behov?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 4

  Hvordan kan ødeleggelsen av økosystemene gjøre det vanskelig å nå FNs tusenårsmål?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 5

  Er det i følge rapporten mulig å redusere belastningen på naturen og samtidig øke velstanden for alle? Hvis ja, hvordan kan dette gjøres?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 6

  I hvilke områder er ødeleggelsene av økosystemer størst? Finn noen eksempler på ødelagte økosystemer.

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 7

  Økosystemene spiller en viktig rolle når det gjelder å begrense ødeleggelser forårsaket av oversvømmelser og branner. Økosystemer har innvirkning både på sannsynligheten for at naturkatastrofer kan oppstå, men har også innvirkning på hvor alvorlige konsekvensene blir for natur og mennesker. Vegetasjon og skog er viktig for å holde på jorda og hindre erosjon, og jord er viktig for å fjerne overflatevann og bringe dette ned til grunnvannet. Intakte økosystemer vil dermed kunne forhindre og begrense oversvømmelser ved flom. Skoger, strender, våtmarker og innsjøer kan begrense omfanget av oversvømmelser og flodbølger ved at de kan absorbere store mengder vann.

  Figur 1 Oversikt over antall oversvømmelser siden 1950. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment Figur 1 Oversikt over antall oversvømmelser siden 1950. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment

  Figur 1  viser oversikt over antall oversvømmelser siden 1950. Hvilke verdensdel er mest utsatt for oversvømmelser og hvor har antall oversvømmelser økt mest siden 1950?

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 8

  Figur 2 Økonomisk utbytte ved ulik forvaltning av økosystemer. Ikke bærekraftig bruk er fremstilt med mørke brune søyler og bærekraftig bruk er framstilt ved lyse brune søyler. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment Figur 2 Økonomisk utbytte ved ulik forvaltning av økosystemer. Ikke bærekraftig bruk er fremstilt med mørke brune søyler og bærekraftig bruk er framstilt ved lyse brune søyler. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment

  Forklar hva figur 2 sier om bærekraftig kontra ikke bærekraftig bruk av økosystemer i de ulike områdene.

  Figuren viser at intakte våtmarker i Canada har større verdi enn intensivt landbruk i samme områdene. Dette gjelder også for andre områder av verden. Hvorfor tror dere at våtmarksområder er så verdifulle?

   

 • Millenium Ecosystem Assessment oppg 9

  Figur 3 Styrken og sammenhengen mellom forskjellige økosystemtjenester og velferd for mennesker. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment Figur 3 Styrken og sammenhengen mellom forskjellige økosystemtjenester og velferd for mennesker. Kilde: Millennium Ecosystem Assessment

  Bruk figur 3 til å forklar hva som menes med økosystemtjenester.

  Finn noen eksempler på økosystemtjenester.

  Hvilke økosystemtjenester tror dere har størst innvirkning på menneskers velferd?

  Oppsummering

  Oppsummer i fellesskap hvordan reduksjonen i verdens økosystemer kan begrense menneskelig velferd.