Nyhet

Betre læring med utforskande naturfagundervisning

Desse utforskande undervisningsopplegga frå Naturfagsenteret er enkle å ta i bruk og gjev djup læring for elevane.

Gjennom utforskande undervisning lærer elevane betre, men det kan vera ei utfordring å vita korleis slik undervisning kan gjennomførast. Derfor har Naturfagsenteret utvikla utforskande opplegg som går over ei lengre tidsperiode for å gi djup læring.

Opplegga er forklarde i detalj, slik at dei enkelt kan takast i bruk sjølv om ein har lite erfaring med denne undervisningsforma tidlegare. Dei inneheld òg faglege forklaringar til støtte for læraren. Dei er gratis, og det er meininga at dei skal kunna brukast utan kurs eller anna opplæring i forkant. Opplegga er prøvd ut i klasserommet.

Grunnleggjande ferdigheiter er innbakt i opplegga. Fleire av dei er òg tverrfaglege, og opnar dermed for at dei kan brukast i timar i andre fag i tillegg til naturfag.

I tillegg til våre eigne tilbyr vi òg ein del undervisningsopplegg som er utvikla ved Berkeley-universitetet i California. Av rettigheitsgrunnar kan vi berre tilby desse opplegga til lærarar som har delteke på kurs.

Elektroniske kommunikasjonssystem

prio1 right elkom

8.–10. trinn. I dette opplegget for ungdomstrinn skal elevane forstå korleis eit elektronisk kommunikasjonssystem er bygd opp og fungerer i hovudtrekk. Denne kunnskapen skal dei bruke for å finne opp eit klesplagg som kommuniserer med internett for å fylle eit behov. Sjå opplegget

Cella som system 

Cella som system – reklame (bm)

8.–10. trinn. Elevene skal forske på noe som er funnet inni en meteoritt. Kan det være spor av liv i verdensrommet? Elevene skal bruke bevis for å begrunne sin egen konklusjon. Underveis lærer de om hvordan cella er et system som består av flere deler som påvirker hverandre og hvordan vi kan bruke modeller for å forenkle for å forstå mer. Se opplegget

Bærekraftig naturmangfold 

lupiner

5.–7. trinn. Elevene får brev fra en naturforvalter i kommunen om de kan hjelpe til med å samle inn informasjon om forskjellige fremmede og svartelista arter. Opplegget består av seks økter i matematikk og naturfag, og er godt forankret i begge læreplanene. Øktene består av utforskende aktiviteter som inkluderer kartlegging i skolens nærmiljø og registrering av data på nett. Se opplegget

Prikker, striper og lag på lag 

Prikkete funn. Rombeporfyr

1.–2. trinn. Kan barn lære geologi? Ja, det kan de – de lar seg også begeistre over temaet! Elevene lærer hvordan de kan «lese» stein – observere stein slik geologene gjør det. Se opplegget

Dinosaurer og geologisk tid 

Dinosaur

3.–4. trinn. Elevene lærer om jordas og livets historie gjennom å observere, sortere og sammenligne dinosaurer. De lærer hvordan paleontologer forsker på dinosaurer, og at ikke alle dinosaurene døde ut – noen av dem utviklet seg videre til fugler! Se opplegget

Feltarbeid i en geotop 

Geotop

Geofag X, 1 og 2. Elevene skal få de samme grunnleggende verktøyene som geoforskere bruker. Ved hjelp av disse skal de kartlegge berggrunn i geotopen, og fortelle isens historie i geotopen. Se opplegget

Lys i teknologi og design 

lampe og bok

1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Tre undervisningsopplegg med utgangspunkt i lys for å vise ein progresjon gjennom skoleløpet og for å synleggjere viktige omgrep i teknologi og design. Se oppleggene

Kommer: Elektrisitet

Brytar på 8x5

5.–7. trinn. I rollen som elektrikerlærlinger får elevene et todelt oppdrag: De skal lage ei bok om lamper, og de skal lage et rom i et modellhus der alle rommene har lyspunkter og lysbryter i en skjult krets. Kommer rundt skolestart 2017.

Se alle utforskende undervisningsopplegg fra Naturfagsenteret her