Nettsted

Energispillet

Energispillet

Energispillet er et simulatorbasert strategispill. I spillet er poenget å disponere de ulike energiressursene på best mulig måte slik at man sikrer en bærekraftig utvikling. Miljø, klima, energiproduksjon, ressursbruk og kostnader henger nøye sammen. Det er viktig å gjøre kloke og veloverveide valg med tanke på disse faktorene.
 

Spillere må jobbe med spørsmål knyttet til energiforsyning og miljø for gjøre det bra i Energispillet Spillere må jobbe med spørsmål knyttet til energiforsyning og miljø for gjøre det bra i Energispillet

At Energispillet er simulatorbasert vil si at det ikke foreligger noen forhåndsprogrammerte fasitsvar. Simulatoren i spillet foretar hele tiden matematiske beregninger på bakgrunn av de valgene som blir gjort, og beregner så hvordan valgene influerer nåtid og fremtid. Premissene som er lagt til grunn for beregningene er så langt som mulig reelle og korrekte.

 

 

 

 

Gjennom Energispillet kan elever oppnå følgende

 • Nå læringsmål i for eksempel naturfag og samfunnsfag
 • Bli kjent med de store klima‐, miljø‐ og energimessige utfordringene samfunnet står overfor
 • Bli kjent med ulike alternativer for omforming og bruk av energi for å kunne begrense miljøproblemene
 • Bli bevisst sammenhengen mellom energibruk i samfunnet, vår levemåte og de belastningene denne bruken påfører miljøet og det biologiske mangfoldet
 • Bli bevisst hvordan de selv kan være med på å påvirke utviklingen i positiv retning

Energispillet


 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren