Læringsressurser – søk

Her kan du søke etter ulike læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst.

Tekst i læringsressurs


Velg type læringsressurs [ Nullstill ]

Spill
Interaktiv oppgave
Simulering
Tekster og bøker
Film/video
Forsøk og praktisk arbeid
Animasjon
Oppgavesamling
Undervisningsopplegg
Diskusjonsoppgave
Alle målgrupper
 • Alle målgrupper
 • Naturfag Barnetrinn
 • Naturfag ungdomstrinn
 • Naturfag vg 1
 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Geofag X, 1 og 2
 • TOF X, 1 og 2

Velg målgruppe/kompetansemål

 • Barnetrinn 1-2
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
   • gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
   • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
  • Kropp og helse
   • samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp
   • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne
   • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser
   • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
  • Teknologi og design
   • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
   • lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker
 • Barnetrinn 3-4
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
   • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
   • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
   • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
   • beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet
   • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg
   • forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer, og bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan den kan forebygges
   • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
  • Fenomener og stoffer
   • lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
   • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre
   • gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet
 • Barnetrinn 5-7
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
   • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
  • Kropp og helse
   • beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
   • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
   • forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer
   • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler
   • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
  • Fenomener og stoffer
   • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
   • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
   • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
   • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
   • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling
 • Ungdomstrinn 8-10
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
   • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
   • følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
   • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
   • gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • Kropp og helse
   • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen
   • beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår
   • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
   • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges
   • gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
   • undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper
   • undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder
   • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
   • planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
   • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
   • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser
 • Vg1
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
   • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
   • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
  • Bioteknologi
   • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
   • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
   • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
   • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
   • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
   • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
   • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
   • trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd
  • Cellebiologi
   • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
   • forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar
   • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
   • samanlikne hormonsystemet og nervesystemet og forklare korleis desse systema blir påverka av ulike stoff
   • gjere greie for korleis immunforsvaret og andre delar av infeksjonsforsvaret verkar
   • diskutere problemstillingar som gjeld organdonasjonar og medisinske kriterium for død
  • Funksjon og tilpassing
   • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
   • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
   • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos planter, og diskutere kva slag tilpassing planter kan ha til ulike levevilkår
   • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter
   • gje døme på og grunngje korleis åtferd som kjem av evolusjon, er ein del av tilpassinga til omgjevnadene
  • Biologisk mangfald
   • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
   • forklare korleis ein art blir definert, og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system
   • gje døme på variasjon innanfor og mellom populasjonar av same art, og forklare kva denne variasjonen har å seie
   • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
   • planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy
   • forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap
   • finne fram til ny kunnskap i biologi frå ulike medium og vurdere informasjon og påstandar i media på eit fagleg grunnlag
   • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
   • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
   • bruke animasjonar og simuleringsprogram til å vise fenomen og biologiske samanhengar
  • Energiomsetning
   • samanlikne hovudtrekka og energiutbytet i aerob og anaerob nedbryting av glukose, og knyte energiomsetjing i celler til samansetjing av næringsstoff i kosthaldet
   • forklare korleis enzym, ATP og andre kofaktorar verkar, og korleis aktiviteten til enzym blir regulert i celler og vev
   • forklare korleis lysenergi kan overførast til kjemisk bunden energi i fotosyntesen, og korleis energien blir brukt til å produsere glukose
   • gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen
  • Genetikk
   • forklare strukturen til DNA og korleis DNA blir kopiert før cellene deler seg
   • gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar
   • samanlikne mitose og meiose med vekt på fordelinga av genmateriale i cellene som blir danna
   • setje opp og teste hypotesar for kjønnsbunden og dihybrid arvegang med og utan kopling av gen
   • forklare genetiske sjukdommar ved å bruke kunnskapar om arv og mutasjonar, og gjere greie for korleis samspelet mellom arv, miljø og livsstil kan påverke helsa hos menneska
  • Bioteknologi
   • gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar
   • forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet
   • gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller
   • formulere og drøfte problemstillingar kring bruk av gendiagnostikk og genterapi på menneske
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane
   • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv
   • gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder
   • gjere greie for korleis energistraumen mellom trofiske nivå påverkar økosystemet
   • forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem
  • Evolusjon
   • gjere greie for grunntrekka i evolusjonsteorien og kva slag kunnskap han byggjer på
   • gjere greie for teoriar for korleis livet på jorda har oppstått, og beskrive nokre hovudtrekk i korleis utviklinga av livet på jorda har gått føre seg
   • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal
   • beskrive mekanismar som hindrar genflyt mellom artar, og gjere greie for teoriar om korleis nye artar kan utviklast
   • forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstre
 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover
   • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart
   • gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon
   • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener
  • Moderne fysikk
   • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den
   • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
   • gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
   • gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
   • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner
   • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
  • Å beskrive naturen med matematikk
   • bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy
   • lage en eller flere matematiske modeller for sammenhenger mellom fysiske størrelser som er funnet eksperimentelt
   • bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
   • gi eksempler på noen alternative forklaringsmodeller som ikke er forenlige med fysikkens forklaringer, og som heller ikke baserer seg på vitenskapelig metodikk
   • gjøre rede for hvordan forskeres holdninger, forventninger og erfaringer kan påvirke forskningen
   • planlegge og gjennomføre egne undersøkelser og foreta relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene i faget
   • samle inn og bearbeide data og presentere og vurdere resultater og konklusjoner av forsøk og undersøkelser, med og uten digitale verktøy
   • bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger
  • Fysikk og teknologi
   • gjøre rede for forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer ut fra dagens atommodell, og forklare doping av halvleder
   • sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem
   • gjøre rede for virkemåten til lysdetektorer i digital fotografering eller digital video
   • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger
 • Fysikk 2
  • Klassisk fysikk
   • beskrive homogene og inhomogene elektriske felt og bruke Coulombs lov
   • beskrive homogene og inhomogene gravitasjonsfelt og bruke Newtons gravitasjonslov
   • beskrive magnetiske felt rundt permanentmagneter og elektriske strømmer, og beregne magnetisk flukstetthet rundt en rett leder og kraft på en leder i magnetisk felt
   • gjøre rede for begrepet magnetisk fluks og bruke Faradays induksjonslov
   • bruke Newtons lover på vektorform for bevegelse i homogene magnetiske felt og i homogent gravitasjonsfelt
   • regne ut akselerasjon og krefter på objekter som beveger seg med konstant fart i en sirkelbane, og på objekter i en vertikal sirkelbane i øvre og nedre punkt
   • gjøre beregninger med loven om bevaring av bevegelsesmengde for sentrale støt
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
   • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
   • gjøre rede for bevaringslover som gjelder i prosesser med elementærpartikler, og beskrive vekselvirkningene mellom elementærpartikler
   • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
  • Å beskrive naturen med matematikk
   • beskrive banen til en partikkel ved hjelp av parameterframstilling, og bruke derivasjon og integralregning til å regne ut posisjon, fart og akselerasjon når en av de tre størrelsene er kjent
   • bruke integralregning til å bestemme arbeid og endring i potensiell energi i sentralfelt og for en fjær som strekkes
   • analysere ulike matematiske modeller for en fysisk situasjon, med og uten digitale verktøy, og vurdere hvilken modell som beskriver situasjonen best
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
   • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
   • gjennomføre relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene, med og uten digitale verktøy
   • anslå usikkerhet i innsamlede måledata og regne ut usikkerheten i det endelige resultatet
   • vurdere begrensninger i valgt metode og utstyr og foreslå forbedringer og videreutvikling av forsøk
  • Fysikk og teknologi
   • gjøre rede for teknologiske anvendelser av induksjon
   • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ultralydavbildning og magnetisk resonansavbildning
   • gjøre rede for sampling og digital behandling av lyd
 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • gjøre rede for den historiske utviklingen av atombegrepet og beskrive og sammenligne Bohrs atommodell og dagens atommodell
   • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet
   • sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting
   • sette opp reaksjonslikninger med tilstandssymboler og bruke reaksjonslikninger i beregninger med stoffmengde
   • forklare begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om en reaksjon er spontan
   • gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten
   • gjøre beregninger på kjemiske likevekter og drøfte likevektene
  • Metoder og forsøk
   • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
   • skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
   • diskutere og vurdere kjemifaglig innhold i medieoppslag og reklame
  • Vannkjemi
   • gjøre rede for vannets egenskaper
   • gjøre rede for vann som løsemiddel for polare og upolare stoffer
   • vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger
   • lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveiing og fortynning
   • gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder
   • forklare virkemåten til viktige bestanddeler i vaskemidler
  • Syrer og baser
   • definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner
   • gjøre beregninger med Ka, Kb og Kw
   • måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser
   • planlegge og gjennomføre syrebasetitreringer, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver
   • gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann
  • Organisk kjemi 1
   • gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer
   • gjøre rede for strukturen til benzen og noen enkle benzenderivater og gi eksempler på anvendelser
   • gjøre rede for ulike former for isomeri
 • Kjemi 2
  • Forskning
   • finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
   • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
   • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig
   • gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer
  • Analyse
   • påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene
   • utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre
   • planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurdere analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde
   • forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere
  • Organisk kjemi 2
   • gjøre rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse, og gjøre forsøk med minst to av dem
   • forklare reaksjonsmekanismen ved addisjon og eliminasjon
   • gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser
   • gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering
   • gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
   • forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding
   • forklare betydningen av stereoisomeri i biokjemiske reaksjoner
   • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer
  • Redoksreaksjoner
   • gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer
   • balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
   • gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres
   • planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering
   • gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner
   • beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse
   • gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem
  • Materialer
   • beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem
   • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer
   • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til
 • Geofag X og 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren
   • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene
  • Naturkatastrofer
   • forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for årsaker til tropiske orkaner og andre typer ekstremvær
   • beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene
   • forklare årsaker til ekstrem flom og tørke
   • lage sammendrag av ulike mediers presentasjon av en naturkatastrofe og vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene
   • gi en oversikt over tiltak som kan forebygge skader ved naturkatastrofer
   • gjøre rede for hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å overvåke og varsle naturkatastrofer
  • Geofaglig verktøykasse
   • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
   • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy
  • Geoforskning
   • planlegge og gjennomføre utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia, med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene
   • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område
   • gjøre rede for årsaker til klimatiske forhold i et valgt område
   • kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område
   • drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et valgt område
 • Geofag 2
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet
   • forklare hvordan el Niño og la Niña oppstår, og beskrive innvirkning på klimaet
   • beskrive variasjoner i ozonlaget og drøfte naturlige og menneskeskapte årsaker
  • Geoforskning
   • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag
   • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop
   • beskrive prosessen fra observasjoner, modeller og værkart til ferdige værvarsler
   • utarbeide, presentere og vurdere daglig, lokalt værvarsel for en periode på én uke ved hjelp av værkart, satellittbilder og radarplott
  • Klimaendringer
   • beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
   • gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
   • presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
  • Georessurser
   • beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes
   • beskrive hvordan berggrunn og løsmasser i Norge utvinnes og utnyttes
   • drøfte problemer knyttet til ferskvann som ressurs i globalt perspektiv
   • gjøre rede for betydningen av vann som energikilde og illustrere energimengde med regneeksempler
   • beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden
   • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt
 • Teknologi og forskningslære X og 1
  • Den unge ingeniøren
   • planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig, og som har en definert funksjon
   • bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av konstruksjoner
   • bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og begrunne valg av materialer og byggemåte ut fra materialenes egenskaper og konstruksjonens funksjon
   • bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner
   • dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
   • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon
  • Design og produktutvikling
   • gjøre rede for funksjonen til vanlige komponenter i elektroniske kretser, og gjenkjenne komponentene i en krets
   • lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene
   • forme og utvikle produkter som har en definert funksjon og inneholder elektronikk
   • dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt
   • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter
   • utføre målinger med eller teste et eget produkt, og vurdere kvaliteten på produktet med tanke på funksjonalitet
 • Teknologi og forskningslære 2
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering
   • planlegge og gjennomføre naturvitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer, og presentere arbeidet i en vitenskapelig form
   • drøfte resultater fra egne undersøkelser i forhold til relevant kunnskap på området, og vurdere hvordan kontroll av variabler og reproduserbarhet er ivaretatt
  • Naturvitenskapelige arbeidsmetoder
   • forklare hva som menes med modell, teori og hypotese, og gjøre rede for hvordan de brukes og utvikles i forskning
   • drøfte ved å bruke eksempler hvordan empiriske data kan styrke eller forkaste en hypotese
   • gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon
   • gjøre rede for strukturen i en vitenskapelig publikasjon eller presentasjon
  • Forskning, teknologi og samfunn
   • beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring
   • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
   • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling
   • drøfte og gi eksempler på hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles og brukes av forskningsinstitusjoner, medier, bedrifter, interessegrupper og myndigheter
  • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori
   • beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen av vitenskapelige tenkemåter og drøfte teknologiens rolle i denne utviklingen
   • gjøre rede for hovedideene til noen sentrale vitenskapsteoretikere og vitenskapsfilosofer
   • vurdere hvordan argumentasjon i aktuelle naturvitenskapelige debatter bygger på empiriske resultater, teoretisk kunnskap og ideologisk ståsted