Konferanse

NFSUN med «Cella som system»-workshop

NFSUN med «Cella som system»-workshop

  • Type: Konferanse
  • Sted: NTNU, Trondheim
  • Start: 7. juni 2017
  • Slutt: 9. juni 2017
Påmeldingsfrist: 15. mai

Gratis deltakelse og lunsj for de første 70 lærerne som melder seg på første dag av Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN).

Cella som system – reklame

Workshop med «Cella som system», 7. juni

Vi har utviklet et utforskende undervisningsforløp om celler for ungdomstrinnet: Cella som system. Gjennom opplegget settes elevene i stand til å kunne bruke bevis for å avgjøre om en struktur i en meteoritt har spor av liv eller ikke. Videre skal elevene kunne skille mellom dyre- og planteceller og lage en modell av cella. Opplegget er utarbeidet for ungdomstrinnet og er prøvd ut på 8. og 9. trinn.

Utviklingen av opplegget er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret, Utdanningsetaten i Oslo kommune og to ungdomsskoler i kommunen. Utviklingen av opplegget har skjedd i samarbeid med lærere og minner om designbasert forskning og utvikling (Collins, A. Joseph, D., og Bielaczyc, K., 2004).

Alle naturfaglærerne ved skolene har deltatt på samlinger med oss der de har prøvd ut opplegget som elever, og reflektert og kommentert på bakgrunn av dette. Lærerne som underviste på de avtalte trinnene gjennomførte hele undervisningsforløpet, mens de andre lærerne og vi fra Naturfagsenteret observerte i timene. Opplegget har blitt revidert og kvalitetssikret ut fra kommentarer fra lærerne og utprøving med elevene. Lærersamlingene har også vært kompetansehevende for lærerne ved at vi har presentert og diskutert didaktiske problemstillinger og at hatt erfaringsdeling lærerne imellom.

Vi ønsker nå å se nærmere på hvordan dette samarbeidet med lærerne fungerer som kompetanseheving og i hvilken grad undervisningsmetodene implementeres i lærernes øvrige undervisning i etterkant. Det er også et viktig moment å se på i hvilken grad et slikt detaljert beskrevet opplegg på nett hjelper lærerne til å reflektere over sin egen undervisningspraksis.

Workshopens struktur

I workshopen vil deltagerne først få prøve aktiviteter fra opplegget i rollen som elever med en kort diskusjonsrunde i etterkant. Vi vil så presentere hvordan vi har tenkt å finne ut om undervisningsopplegget etablerer en endret praksis ved skolene, der lærerne blir bedre i stand til å jobbe utforskende med elevene. Til slutt ønsker vi å diskutere og få innspill på vårt foreslåtte forskningsdesign fra deltagerne på workshopen.

Ved Aud Ragnhild Skår og Øystein Sørborg fra Naturfagsenteret.

Programmet for NFSUN første dag (pdf). Med forbehold om endringer, se konferansens nettside for oppdatert program.

Nettressurser