Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1

Naturvitskapleg påstand

Grubleoppgave om Rettlinjet bevegelse: Naturvitenskapelig påstand 1

Kva for utsegn er ein vitskapleg påstand?

 • Menneske vil aldri setje foten sin på månen.
 • Nokre av lovmessigheitene som naturen følgjer vil aldri bli oppdaga av forskarar.
 • Det er ganske sannsynleg at naturlovene på nokre andre galaksar er fundamentalt forskjellige frå lovene som vi er kjende med i galaksen vår.

Faglig forklaring

Berre hypotese 1 er vitskapleg fordi han kan bli testa. Eit anna kriterium for om ein hypotese er vitskapleg, er om han kan testast og vise seg å vere feil. Hypotese 1 er ikkje berre testbar, men er bevist feil i 1969. Til og med hypotesar som er gale, kan vere vitskaplege.

Hypotese 2 kan ikkje testast, og er derfor uvitskapleg.

Det same gjeld for hypotese 3, som er ein spekulasjon. Dersom vi søkte ut i universet og ikkje fant nokre galaksar med andre naturlover, ville det ikkje vere noko bevis for at det - rett rundt hjørnet - ikkje finst ein galakse som opererer under andre lover. Ein hypotese som kan underbyggjast å vere sann, men ikkje er i stand til å bli bevist usann, er ikkje ein vitskapleg hypotese.

 

Grubleoppgave om Rettlinjet bevegelse: Naturvitenskapelig påstand 2

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk