Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
 • 3 timer

Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr

Skogen rundt Nesoddtangen skole er sammensatt. Vi finner stor variasjon av arter. Området har primært vært en arena for lek der naturen er en del av leken. Kunnskap om arter var sammensatt men mange elever manglet begreper og navn på arter. Planter var planter og dyr var dyr. Målet for dette undervisningsopplegget var å gi elevene en grunnleggende innføring i artsbestemmelse av planter og dyr. Vi ønsket at elevene skulle få et mer bevisst forhold til artsrikdommen i skolens nærmiljø. 

Læringsmål

 • Elevene skal kunne bruke ulike bestemmelsesnøkler for planter og dyr
 • Elevene skal finne ulike dyr og planter og bruke bestemmelsesnøkler for å identifisere dem.
 • Elevene skal kunne fange, artsbestemme og slippe fri dyr uten å skade dem. 
 • Elevene skal kunne tegne ulike objekter med vekt på spesielle detaljer. 

Del 1: Teoretisk innledning og gjennomgang av målsetninger i klasserommet (ca. 30 min.)

I den teoretiske gjennomgangen i klasserommet presenteres ulike bestemmelsesnøkler elevene skal bruke i etterarbeidet. Det vil også legges vekt på fredede arter som amfibier. Om elevene finner fredede dyrearter, skal disse fotograferes og settes ut i naturen igjen. Registreringsskjema blir presentert (se neste side). 

Del 2: Feltarbeid (ca 1 time) 

Elevene skal bevege seg i området mellom skolen og Skoklefalltjern. Dette er den første del av løypa som fulgte etter undervisningsopplegg 1. Elevene har fått utlevert objektbokser og registreringsskjema som de bruker i felt. 

 

Når man jobber i nærområdet åpner det seg alltid muligheter. Her hadde en elev fanget en salamander og vi kunne snakke om amfibier, vernede dyrearter og habitatet de lever i. Når man jobber i nærområdet åpner det seg alltid muligheter. Her hadde en elev fanget en salamander og vi kunne snakke om amfibier, vernede dyrearter og habitatet de lever i. Av og til opplever elevene at å samle prøver i samme prøvebeger ikke alltid går bra. Av og til opplever elevene at å samle prøver i samme prøvebeger ikke alltid går bra.

 

Del 3: Etterarbeid/evaluering (1,5 time)

Elevene får tilgang til bestemmelsesnøkler, mikroskop og luper i klasserom. Produktet i denne aktiviteten vil være en plakat der elevene selv tegner og presenterer funnene som er gjort. Skjemaet under vil fungere som et egenevalueringsskjema for elevene. Skjemaet sammenholdt med produktet vil gi elevene oversikt over hvordan fremdriften i felt og etterarbeid går. 

Navn:
Langs bekkefar om våren:
  Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4
Objekt 1

Samle 5 ulike objekter langs bekkefaret. Minimum én plante og ett dyr/insekt.

Tegne hvert objekt. Bruk farger. Bestem hva slags objekt som er funnet. Lag en plakat (A3) der alle objektene er presentert. 
Objekt 2        
Objekt 3        
Objekt 4        
Objekt 5        
Objekt 6        

 

 

En viktig del av et utvidet klasserom er å bearbeide det man har arbeidet med. Etterarbeid i klasserom var en sentral del av undervisningen. Der var det rom for nærmere studier av prøver, generaliseringer og læringssamtaler. En viktig del av et utvidet klasserom er å bearbeide det man har arbeidet med. Etterarbeid i klasserom var en sentral del av undervisningen. Der var det rom for nærmere studier av prøver, generaliseringer og læringssamtaler.  

 

Materialer og utstyr

 • Vannprøveglass 
 • Forstørrelsesglass
 • Rapporteringsskjema 
 • Lupe 
 • Bestemmelsesnøkler 
 • Diverse floraer og fuglebøker 
 • PC m/Internett
 • Mikroskop 
 • Digitalt kamera