Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vannets kretsløp

Læringsmål

  • Elevene skal kunne beskrive vannets ulike aggregattilstander og kunne beskrive egenskapene ved de ulike tilstandene. 
  • Elevene skal samle inn vannprøver i felt, ta vare på prøvene og analysere dem i klasserommet.
  • Elevene skal kunne utføre ulike tester av vannprøver som temperatur, pH og saltinnhold, og gjøre rede for hva resultatene indikerer. 
  • Elevene skal skrive en rapport fra feltarbeidet og etterarbeid der de gjør rede for hva slags funn de har gjort.  

Del 1: Teoretisk innledning og gjennomgang av målsetninger i klasserommet (ca. 1 time) 

Gjennomgå teoretisk vannets ulike egenskaper som is, vann og damp. Demonstrere og gjøre enkle forsøk i klasserommet som smelting av is, koking av vann, kondensering på speil over kokende vann og kondensering på kald overflate. 

Bruke vann som løsningsstoff for salt og sukker for å forklare forskjellene mellom å løse opp et stoff og bruke vann som transportmiddel av sedimenter som leir, silt, salt og stein. 

Gjennomgå teoretiskvannets oppbygning ved hjelp av molekylmodeller. Vise hydrogenbindinger og hvordan disse kan brytes.  Gjøre rede for vann som kilde til liv og som landskapsformer. 

Gjennomgå vannets kretsløp og kartmateriell som elevene skal bruke for å finne frem langs en naturløype mellom skole og fjord. Gjennomgå hvordan vi samler inn prøver i felt og tar vare på disse til senere bruk.  

Del 2: Feltarbeid (ca. 3 timer) 

Feltarbeidet foregår langs bekkefaret som er markert på kartet. Utgangspunktet for dette bekkefaret er vannskillet som går langs Tangen sentrum. Fra skolegården renner vannet ut mot øst til Bunnefjorden. Elevene skal følge bekken og samle inn prøver underveis. Noen av disse prøvene skal analyseres i felt (temperatur, lukt, visuelt). Andre prøver skal testes i klasserommet i etterarbeidet. 

Kart over Skoklefall/nordre Nesodden m. Med postene for naturløypa. (Kilde: Norges Geologiske undersøkelse, http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/)  Kart over Skoklefall/nordre Nesodden m. Med postene for naturløypa. (Kilde: Norges Geologiske undersøkelse, http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/)

 

Gjørmen ble mer enn gjørme og elevene begynte å bruke sansene når de observerte. Luktesansen ble for mange en ”ny” sans å forholde seg til når de skulle observere et miljø. Gjørmen ble mer enn gjørme og elevene begynte å bruke sansene når de observerte. Luktesansen ble for mange en ”ny” sans å forholde seg til når de skulle observere et miljø. Feltarbeidet foregår langs bekkefaret som er markert på kartet. Utgangspunktet for dette bekkefaret er vannskillet som går langs Tangen sentrum. Fra skolegården renner vannet ut mot øst til Bunnefjorden. Elevene skal følge bekken og samle inn prøver underveis. Noen av disse prøvene skal analyseres i felt (temperatur, lukt, visuelt). Andre prøver skal testes i klasserommet i etterarbeidet.

Post Sted  moh  Beskrivelse/oppgaver 
1 Skolegård  90 Nedfallsområde for regn. Avrenning til bekk/sumpområde. Observer berggrunn langs skolegård (gneis), frost-sprengt fjell og flyttblokker.
Sump   Vått område med sakte gjennomstrømning. Sjekk lukt og klarhet i vann. Grav i jordsmonnet, hva lukter det?
Bekkefar   Lite bekkefar som fører vann på overflate mot Skoklefalltjern. Mye av tilsiget til tjernet går delvis under bakken. Hva slags tresorter finner dere langs bekkefaret? Finner dere dyrespor? Hva slags skogbunn går bekken gjennom? Finner dere steiner som skiller seg ut fra gneis?
Skoklefalltjernet  63 Lite tjern med liten gjennomstrømning. Avdemmet mot syd av fjell og havbunnsavsetninger. Vann ledes i kulvert under riksvei. Kan dere observere amfibier langs bunn eller annet liv i og omkring tjernet?
Bekkefar   Vann, fall, glattskurt fjell, stein. Hva slags berggrunn renner vannet over?
Sump  53 Sakterennende vann, mudderavsetninger i bekkefar. Stillestående vann.
Bekkefar langs vei   Fall, blankskurt bekkebunn.
Utløp Ursvik  0 Tydelig sedimentering. Delvis sortert bunnmateriale. Leire/ mudderbunn i ytre områder, små stein/grus nærmere bekkeutløp. Tydelige skuringsstriper fra is på berget rundt.

 

 

Innsamling av vannprøver fra tjern. Elevene skulle ta temperatur, lukte på vannet, bedømme klarhet og beskrive omgivelsene. Innsamling av vannprøver fra tjern. Elevene skulle ta temperatur, lukte på vannet, bedømme klarhet og beskrive omgivelsene.  

Del 3: Etterarbeid/evaluering 

Gjennom feltarbeidet skal elevene bruke skjemaet under for å systematisere elevenes prøver og funn. Noen av postene skal fylles ut underveis. I klasserommet etter feltarbeidet blir resten av testene pH/ledningsevne gjennomført. De ulike testene skal danne grunnlag for en elevrapport. 

Post Prøvested Temperatur (vann)

Visuell
observasjon
av vann

Nærmiljø
/vegetasjon
/jordsmonn

Ledningsevne pH

Sedimenter
/saltutfelling

Hvor   Felt Felt Felt Klasserom Klasserom Felt
1 Skolegård            
Sump            
Bekkefar            
Skoklefalltjernet            
Bekkefar            
Sump            
Bekkefar langs vei            
Utløp Ursvik            

Elevenes rapporter skal inneholde:

Innledning: Beskrive kort hensikten med feltarbeidet. 

Teori: Forklare litt om teorien bak feltarbeidet og hva elevene skal lete etter/observere. 

Gjennomgå feltarbeidet: Lage en utstyrsliste og evt. tegne de ulike delene av feltarbeidet/prøvetakningen. 

Resultat - beskrive hvilke observasjoner som er gjort: Presentere måleresultater i tabell. 

Vurdering/diskusjon: Prøve å forklare de observasjonene elevene har gjort med utgangspunkt i den teoretiske delen. Vurdere hva slags funn som er gjort, hvorfor funnene er slik og hva som kan ha påvirket disse resultatene.  

Konklusjon: Beskrive kort hva elevene har sett og eventuelt hva de har lært.

Materialer og utstyr

  • Termometer 
  • Vannprøveglass
  • Spade
  • pH-strips/indikator 
  • Rapporteringsskjema