Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Fuglekasse med kamera

Det blir stadig mindre urørt natur. Dette får konsekvenser for fuglelivet fordi fuglene er avhengig av å bygge rede i gamle, hule trær. Ved å henge opp fuglekasser hjelper du fuglene å finne seg en bolig, og bidrar samtidig til et rikt fugleliv.

Fuglekasse

Denne aktiviteten viser hvordan du kan følge med på fuglelivet inne i fuglekassen, og hvordan du kan dele din video med andre på internett. Ved å filme i en fuglekasse kan vi få svar på mange spørsmål om fuglenes levesett.

Fordelen med å bruke webkamera er at du kan observere fuglene i sitt naturlige miljø uten at de selv blir forstyrret. Likevel er det viktig å lese gjennom  Regler for bruk av viltkamera og Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir før dere begynner.

Oppstart

La elevene komme med forslag til ting de lurer på og ønsker å finne ut.

Eksempler: Hvor lang tid bruker fulgene på å bygge reir i kassen? Hvor mange egg ble lagt og hvor mange ble klekket? Hva spiser fugleungene? Når får ungene farger på fjærdrakten sin?

Monter fuglekassen og registrer observasjonene

Sett opp kassen på et sted hvor det er observert mye fugleliv, gjerne i nærheten av en fôringsplass. Lag et system på hvordan dere vil følge med webkameraet og registrere observasjonene. Et forslag kan være å lage en observasjonslogg. 

Eksempel på en observasjonslogg

 
Dato Aktivitet
19.mars Kameraet går kontinuerlig. Blåmeisen inspiserer boligen og er aktiv i åpningen.
25.mars  Aktiv reirbygging, mer materiale kommer inn i kassen.
.... ......

Registrer observasjonene deres gjennom en periode. Dersom dere vil dele og sammligne obervasjonene med andre kan de registreres på www.miljolare.no.

Her er det mulighet for å legge inn:

 • Kassenummer (hvis dere har flere)
 • Hekkende art
 • Dato for egglegging (beregnes til 14 dager før første klekte unge)
 • Antall egg telles når reirbygging er avsluttet og ruging har startet
 • Antall uklekte egg telles etter ungene har forlatt reiret
 • Antall døde unger telles etter de andre har forlatt reiret
 • Antall levende unger som tilsvarer differansen mellom antall egg og uklekte egg + døde unger

Dere kan også dele videoen direkte på internett, feks på www.stickam.com.  

Etterarbeid

La elevene se gjennom observasjonene for å prøve å finne svar på det de lurte på. I etterarbeidet kan elevene utfordres på å undersøke ulike sammenhenger som for eksempel: er det sammenheng mellom hvor mange unger som overlevde og når de ble klekket? hvilke forskjeller og likheter er det mellom hvor lang tid de ulike artene bruker på å bygge reir? er det en sammenheng mellom størrelse og overlevelse på de ulike ungene? 

Kommentarer/praktiske tips

Montering av kamera

Kameraet kobles via kabel eller tråløst system til et USB basert inngangskort, som igjen kobles til en datamaskin. Det er viktig at datamaskinen står på hele døgnet. Stream videoen til internet ved hjelp av en gratis streaming tjeneste.

De fleste datamaskiner av nyere dato kan brukes som streamingtjenere. Dette er et flott formål for en bærbar eller stasjonær datamaskin som ikke lenger er i bruk.

Streaming på Stickam

Stickam er det mulighet for opptak. Nettstedet har et chattefelt. For å ivareta administrative oppgaver kan det være en fordel å opprette en admin konto på nettstedet. Stickam lagrer statistikk for besøk, og promoterer enkelte publiseringer på sin forside.

For mer teknisk informasjon se vedlegget "Eggcubation" -en beskrivelse av et fuglekasseprosjektgjennomført ved Skolelaboratoriet i Bergen.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn (KM794)
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
  • 7. trinn
   • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (KM769)
   • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning (KM779)
   • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen (KM781)
  • 10. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (KM831)
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)
   • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (KM824)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne regne (GF4)
 • Digitale ferdigheter (GF5)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)

Materialer og utstyr

 • Fuglekasse
 • Webkamera som kan filme om natten
 • Strøm-, video- og lydkabling
 • Videoinngangkort til datamaskin
 • Datamaskin for digitalisering og streaming
 • Streamingside på internett