Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • Ca 90 minutter: 5 min introduksjon, 15-20 min til observasjon av systemer, 5 min til introduksjon av begrepene funksjon og bevis, 10-15 min til å lage figur, ca 40 min til utforske ukjente systemer.

1. Introduksjon til systemer

I denne aktiviteten skal elevene lære om systemer ved å observere en kirsebærsteinuttaker og andre enkle systemer. Elevene skal lære hvordan forskere lager forklaringer basert på bevis. De skal lære å lage figurer, dvs enkle tegninger som forklarer hvordan ting fungerer, og at systemer er laget av deler som virker sammen.

Introduksjon

1. Introduser undervisningsopplegget og si at i dag skal vi lære om systemer
2. Aktiviser bakgrunnskunnskaper: Skriv ordet system på tavla og si for eksempel: "Dere har sikkert hørt ordet system før. Hva tror du ordet betyr?" Elevene skal tenke ca. 30 sekunder og deretter diskutere med en annen elev.
3. Inviter elevene til å være forskere. Si for eksempel: ”Når dere skal lære mer om systemer i dette undervisningsopplegget, vil dere utforske, undersøke, lese og skrive – alt dette er ting som forskere gjør". Fortell elevene at de i dag skal undersøke noen systemer ved å bruke sansene.

 

Observer et system

1.

Kirsebærsteinuttaker. Vis frem kirsebærsteinuttakeren, men ikke avslør hva det er. Si at dette er et eksempel på et system, og be elevene se på at du beveger alle delene.

Kirsebærsteinuttaker
2. Innfør arbeidsmetoden delt lytting. Dette er en metode som brukes når elever jobber i par. Si til elevene: "Ved delt lytting får alle en sjanse til å dele ideer om et spørsmål. Når det er din tur, skal du fortelle om dine ideer til din partner. Når det er din partners tur, skal du lytte til hans eller hennes ideer".
  • Del elevene inn i par (partner1 og partner 2)
  • Still spørsmål til partner 1: "Hva observerte du? Hvordan tror du det ukjente systemet virker?" Minn elevene på at partner 1 skal svare på spørsmålet i 1 minutt, mens partner 2 skal lytte.
  • Partner 2 skal deretter repetere hva partner 1 sa.
  • Debrifing: Få noen som er partner 2 til å fortelle for hele klassen hva deres partner sa. Be elevene bruke frasen "Min partner sa..."
3. Still spørsmål til partner 2: "Hva tror du det ukjente systemet kan brukes til? Gjenta metoden delt lytting. Denne gangen skal partner 2 snakke og partner 1 lytte. 
4. Avslør det ukjente systemet. Fortell elevene at systemet de har observert heter kirsbærsteinuttaker og at det brukes til å ta ut steiner av kirsebær. Vis de ulike delene: koppen hvor kirsebæret ligger, håndtaket som kan presses slik at nåla stikkes inn i kirsebæret og hullet hvor steinen kommer ut. Demonstrer hvordan steinuttakeren virker med et kirsebær.

 

Introduser begrepene funksjon og bevis

1. Introduser begrepet funksjon. Skriv funksjon på tavla. Forklar at ordet funksjon betyr hva noe gjør eller hva noe kan brukes til. Fortell for eksempel: "Funksjonen til en kirsebærsteinuttaker er å ta stein ut av kirsebær. Hva er funksjonen til en gaffel?" (Å ta opp mat). Hva er funksjonen til et kjøleskap? (Å holde mat avkjølt og forlenge holdbarheten). Hva er funksjonen til en kulepenn? (Å være et skriveredskap).
2. Diskuter observasjoner som viser funksjon. Spør "Hva observerte du med kirsebærsteinuttakeren som kan ha hjulpet deg med å finne hvilken funksjon den har?"
3. Introduser begrepet bevis. Skriv bevis på tavla. Si til elevene at ved å se godt på kirsebærsteinuttakeren, vil de være i stand til å samle bevis som hjelper dem til å finne svar på hvordan de ulike delene fungerer. Si: "Forskere bruker alltid bevis til å forklare hvordan ting virker.


Lag en figur av systemet kirsebærsteinuttakeren

1. Introduser figur. Skriv figur på tavla. Forklar at en figur kan være en enkel tegning som forklarer hvordan noe virker. For å forstå hva en figur er skal elevene prøve å tegne en figur over systemet kirsebærsteinuttaker.
2. Lag en tegning av kirsebærsteinuttakeren.
3. Sett navn på tegningen. Si, "For å gjøre om denne tegningen til en figur, må vi skrive navn på de ulike delene".  Finn navn på hver del sammen med elevene.
4

Introduser "interaksjon". Skriv interaksjon på tavla. Forklar at det betyr å jobbesammen. For eksempel jobber nåla sammen med hullet der steinen ramler ut, for å fjerne steinen fra kirsebæret. Spør: Hvordan jobberandre deler av systemet sammen? (Håndtaket presser nåla ned. Nåla går igjennom hullet. Stålfjæra skiller håndtaket). Mens elevene deler ideene sine, fyller du ut figuren med å tegne på piler mellom de ulike delene og skriver inn hvordan de jobber sammen.

Figur av kirsebærsteinuttaker
5. Gå tilbake til ordet system. Forklar at: "Et system er laget av ulike deler som jobber sammen. Kirsebærsteinuttakeren som vi har observert og diskutert er et eksempel på et system fordi de ulike delene jobber sammen."
6. Introduser veiledende spørsmål og begrepsveggen. Hold opp de veiledende spørsmålene du har klippet ut. Spør om en frivillig til å lese opp:

Spørsmål om systemer

 

Heng spørsmålene opp på begrepsveggen. Forklar at begrepsveggen er et område hvor klassen vil ha oversikt over hva de lærer.
7. Introduser nøkkelsetninger. Fortell elevene at de underveis i undervisningsopplegget skal lage nøkkelsetninger som oppsummerer viktige prinsipper de har lært. Hold opp nøkkelsetningen om begrepet systemer. Spør en frivillig om å lese opp: 
Nøkkelsetning om systemer
  Spør: Hvilket av de to spørsmålene svarer denne nøkkelsetningen på? (Hva er et system?). Be en elev henge opp nøkkelsetningen på tavla, under de veiledende spørsmålene. Sett opp figuren for kirsebærsteinuttakeren ved siden av.
8. Viktige ord. Spør elevene om de kan finne viktige ord i nøkkelsetningen som de har lært om i dag? (For eksempel system og jobber sammen). Be en elev om å streke under disse ordene i nøkkelsetningen.

 

 Undersøk ukjente systemer

 1. Introduser Jakten på ukjente systemer. I denne aktiviteten skal elevene jobbe i par. Fortell elevene at det er satt opp fem stasjoner i klasserommet, som hver består av et ukjent system. På hver stasjon skal elevparene observere det ukjente systemet. De skal bruke observasjoner til å diskutere og finne svar på følgende spørsmål:
1.    Hvilke deler er det i dette system?
2.    Hvordan virker de ulike delene?
3.    Hva er funksjonen til systemet?
Disse tre spørsmålene skal ligge på stasjonene og minne elevene om hva de skal diskutere med sin partner.
2. Minn elevene på at bevis er viktig for å svare på spørsmålene. Si også at dette er vanlig når forskere svarer på spørsmål.
3. Del ut elevarket: Spørsmål om ukjente systemer. Si til elevene: ”Dere skal bare fylle ut skjemaet når dere er på den siste stasjonen.”
4. Be elevene være forsiktige når de studerer de ukjente systemene. Noen av delene har skarpe kanter eller deler som lett kan ødelegges. Si at også forskere må behandle det de studerer med forsiktighet.
5. Parene besøker stasjonene med ukjente systemer. La elevparene få fem minutter på hver stasjon. Sørg for at parene fordeler seg på alle stasjoner. Det kan være flere par ved hver stasjon. Parene skal sirkulere fra stasjon til stasjon.
6. Elevene fyller ut elevarket på den siste stasjonen de besøker. Gi elevene 10 minutter til å diskutere svaret med sin partner og skrive ned svar på de tre spørsmålene.
7. Elevene deler ideene med hele klassen. Diskuter i plenum.  Velg en frivillig til å beskrive delene på det siste systemet de observerte. Be en annen elev beskrive hvordan de ulike delene jobber sammen. Velg en tredje elev til å beskrive hvordan systemet fungerer. Fortsett til alle de ukjente systemene er diskutert. Avslør navnene og den faktiske funksjonen til hvert ukjent system.
8. Oppsummer. Si til elevene at det finnes mange ulike typer systemer i naturfag og at de skal lære mer om hvordan forskere undersøker systemer og hvordan de ulike delene i et system jobber sammen.

 

Kommentarer/praktiske tips

Delt lytting
Delt lytting er en metode som aktiviserer bakgrunnskunnskaper og gjør det lettere for elevene å dele erfaringer. Metoden krever at elevene snakker og lytter til hverandre med respekt. Metoden krever litt introduksjon den første gangen.

Kirsebærsteinuttaker
Det er mulig å bruke oliven i stedet for kirsebær for å vise funksjonen til steinuttakeren

Materialer og utstyr

  • kirsebærsteinuttaker
  • 5 ukjente systemer  (f.eks. appelsinpresse, hvitløkspresse, boksåpner, eggekutter, kompass)
  • spørsmål og nøkkelbegreper om systemer skrevet ut på lapper
  • elevark: Spørsmål om mystiske systemer