Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 2

Tidsbruk

  • Rollespillet tar ca. 20-30 minutter. Men siden det innbyr til både faglig og etisk diskusjon, bør man sette av en dobbeltime.

Rollespill: Gentesting

I dette rollespillet spiller elevene en familie som skal ta stilling til om de skal genteste sitt ufødte barn. Til hver rolle hører det et rollekort hvor ulike opplysninger er gitt. Elevene får ikke oppgitt ferdige holdninger og meninger men et utgangspunkt for diskusjon.

Introduksjon til rollespillet

Klassen bør introduseres kort for rollespill generelt og rollespillsitusjonen spesielt. Vis det første arket i rollespill-fila (se vedlegg) som gjengir en oversikt over situasjonen. (Det som følger i kursiv er eksempler på hva man kan si.)

Vi skal nå gjøre et rollespill om gentesting. Det er tenkt å være en realistisk situasjon som hvem som helst kan oppleve om et par år. Viktig; vi skal ikke teste noens skuespill-evner! Se på dette som en annen måte å sette i gang en diskusjon på. En måte hvor man tvinges til å sette seg inn i andres standpunkter. Det er fire roller og jeg vil at dere skal fordele dem mellom dere. Kjønnet bør helst passe.

Rollevalget er frivillig, så hvis noen ikke vil identifisere seg med å være gravid for eksempel, er dette fullt mulig. I rollen som Tor/Tora er kjønnet valgfritt. Det er også mulighet for å forandre Barbro fra å være Gros mor til å være hennes far, Bjørn, så kjønnet passer kjønnet til deltakerne. (Gro og Vegard derimot er nødvendigvis temmelig kjønnsbestandige..) På dette punktet er rollekortene ennå ikke introdusert, så rollevalget er overfladisk basert på kjønn, alder og yrket. (Hvis det blir mer enn fire deltakere i en gruppe, kan resten få rollen som observatører. Dette er en viktig, nyttig og veldig interessant rolle å inneha. Hvis det er færre enn fire deltakere i en gruppe kan Tor/Tora sin rolle kuttes ut.)

Jeg skal nå gi hver av dere et rollekort som gir deg informasjon om hvem rollefiguren din er. Ikke vis den til noen. Det er ditt personlige kort, og forhåpentligvis gir det nok informasjon til at du kan identifisere deg med rollen. Vær snill og spør meg om noe er uklart. Etter at du har lest rollekortet skal vi starte med improvisasjonen. Jeg skal fortelle deg når vi skal starte.

Husk, du skal ikke spille for et publikum. Det finnes ingen ferdig dialog. Dette er en improvisasjon, det vil si at du skal hele tiden finne på hva du skal si, og du må snakke i første-person; ”Jeg føler meg bra, takk skal du ha.. osv…” På en måte skal dere nå både være aktører og publikum, fordi du vet ikke hva dine medspillere vil si. Det er ikke nødvendig å la rollen få noe spesielt fysisk uttrykk (stemmeleie, kroppsuttrykk), men det er viktig å konsentrere seg om din rolles holdninger. Prøv å ikke skape stereotyper, men bruk din indre kunnskap og sett deg selv inn i din rollefigurs sted og utforsk situasjonen.

Nå kan rollekortene deles ut og man gir ca. fem minutter til gjennomlesing. I tillegg til rollekortene, får Gro brevet fra sykehuset og informasjonsarkene om gentesting. Hun bør vise disse til Vegard før spillet begynner. Det vil ikke være tid til å lese nøye gjennom alt, men i det spillet er i gang kan Gro og Vegard bruke arkene og vise dem til de andre resten av spillet. Si til Gro at hun bør prøve å ta en avgjørelse i løpet av spillet. Dette skaper driv og spenning i spillet. Ved å sette en tidsramme på på spillet oppfordres rollene til å engasjere seg i en betydningsbærende dialog. Improvisasjonen bør vare i 10-12 minutter.

Gjennomføring av rollespillet

Vi skal nå begynne. Rollespillet vil vare i omtrent 10-12 minutter og jeg vil fortelle dere når dere skal slutte. Observatørene og jeg er ikke del av spillet, så vær snill og ikke snakk til oss. Vi vil være stille, observere og notere hvis det kommer fram interessante argumenter som vi kan diskutere etterpå. Husk å snakk i førsteperson, og vær åpne for å utforske situasjonen! Jeg foreslår at gjestene, Gro og Vegard, reiser seg fra stolene sine, forlater bordet og ankommer så middagsselskapet sammen. Barbro sier åpningsreplikken: ”Hvordan gikk det hos legen i dag?” Begynn når du er klar, Barbro. Vær så god!

Etter 10-12 minutter, litt avhengig av hvordan dialogen går, stoppes spillet.

(Klapp i hendene) Vær snill å frys situasjonen!

For å kune utforske situasjonen videre, prøver jeg å gripe fatt I “underteksten”. Hva er det som foregår i mellom linjene? Så langt det er mulig blir hver deltaker tatt på skulderen og tiltalt som deres rollefigur. Hvordan føler du deg på dette punktet i diskusjonen, Gro? (Svar i første person!) Har du tatt en beslutning? Hva har du bestemt? Hvorfor? osv… Og du, Vegard, hvordan føler du deg? Det er ønskelig at alle sier noe.

De-briefing og oppsummering

Etter denne runden, og før en generell diskusjon omkring temaene som kom fram i løpet av rollespillet, oppmuntrer jeg gruppene til å bruke et par minutter på å legge fra seg rollene sine (de-briefe). Aktørene får anledning til å uttrykke sine egne reaksjoner på hvordan det var å være i rolle. Noen vil kanskje ha behov for å forsikre de andre om at de bare spilte en rolle, og noen ble kanskje minnet om en liknende situasjon de har lyst til å dele med gruppa. Denne de-briefingen er viktig og bør ikke hoppes over, ellers kan enkelte deltakere føle seg ut utlevert og brukt, og at følelsene deres ikke tas alvorlig. (Men la dette være kort.)

Det er kanskje en ny erfaring for dere å delta i et rollespill? Er det noen som ønsker å dele tankene sine med de andre om hvordan det var? … … Og så vil jeg presisere at dere ikke spiller lenger. Bare vær dere selv.

Nå er det tid for å reflektere over hva som skjedde i rollespillet og få fram deltakerenes egne løsninger eller refleksjoner om det etiske dilemmaet som er presentert. Hvis det var noen observatører til gruppene bør de begynne.

I denne delen er det viktig for læreren å skille rollefigur og den personen som spilte. Spørsmål som ble tatt opp i rollespillet bør alltid knyttes til rollefigurene. Vegard sa det og det… Hva tror du han mente? Gå aldri ut ifra at deltakerene har samme mening som rollefiguren deres.

Faglige spørsmål bør også adresseres, slik at de etiske beslutninger blir tatt på riktig grunnlag. Særlig vil det være viktig å sikre at alle får en forståelse av arvbarheten til Huntingtons sykdom, og at risikoen for å få den er betydlig større når de vet at den går i familien. Forandret argumentene seg i rollespillet når denne opplysningen ble lagt fram? Her kan man knytte naturvitenskapelig forståelse sammen med etisk argumentasjon.

Kommentarer/praktiske tips

Rollespillet kan brukes som en motiverende introduksjon til emnet bioteknologi og gentesting, eller som en øvelse i å bruke nyervervede kunnskaper om arv, genetikk og bioteknologi i en tenkt framtidig situasjon.

Materialer og utstyr

  • rollekort og informasjon om gentesting (se vedlegg)