Film

FNs klimapanel sin femte hovedrapport

FNs klimapanel sin femte hovedrapport

Snöball produserer på oppdrag av FNs klimapanel filmer om FNs klimapanels femte hovedrapport. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

Den første filmen handler om det vitenskaplige grunnlaget.

Den andre filmen handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram

 • Etter Vg1/Vg2
  • Landskap og klima
   • gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg
   • drøfte årsakene til naturkatastrofar i verda og kva for verknader dei har på samfunn som blir ramma

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Geografi
   • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
   • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • Kompetansemål etter Vg1/ Vg2
  • Politikk og demokrati
   • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
  • Internasjonale forhold
   • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere