Ekstern læringsressurs

Kraftskolen: Energi og klima

Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen aukar, polane smeltar, havnivået stig, vind og havstraumar blir meir uføreseielege. Det er ikkje fyrste gongen i jorda si historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi menneske som mest sannsynlege er årsaka til endringane. Det er laga oppgåver og quiz til filmen.

kunnskapsfilm.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram

 • Etter Vg1/Vg2
  • Ressursar og næringsverksemd
   • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Geografi
   • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
   • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
  • Samfunnskunnskap
   • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen