Pedagogisk bruk av weblogger og wikis

Om blogger og wikier.

Utviklingen av både blogger og wikier kjennetegnes av at de som har laget selve programvaren, også har vært aktive brukere. Dette har gitt dem førstehånds kunnskap om hvilke problemstillinger som er viktige når systemene skal brukes i praksis. Det har ført til et mangfold av lignende løsninger - mange er gratis tilgjengelig og/eller som åpen kildekode. Samtidig har denne utviklingsformen bidratt til at de enkelte løsningene har blitt utviklet med både teknisk og sosial åpenhet for øye.

Weblogger

Weblogger, eller blogger, tilbyr en publiseringsform som er enkelt å tilpasse individuelle behov. De ulike bloggløsningene har enkelhet som fellesnevner, noe som sammen med mulighetene for å synliggjøre seg selv bidrar til å senke terskelen for publisering. Det at bloggene publiseres på webben fører dessuten til en bevissthet om at man skriver for en mottakergruppe, noe som er et viktig skille mellom blogger og papirbaserte dag- eller prosjektloggbøker. En blogg kan være individuell, satt opp for en avgrenset gruppe eller for en hel klasse.

De aller fleste systemene for weblogger har integrerte verktøy for tilbakemelding, automatisk arkivering, enkel kategorisering, samt effektive metoder for å knytte innhold fra ulike logger til hverandre. Dette gjør weblogger velegnet for å presentere og diskutere faglig innhold gjennom semesteret. Samtidig legger det grunnlag for en åpen informasjonsutveksling der en gruppe på en enkel måte kan skape et kunnskapsnettverk med tette bånd innad, samt forgreninger utad der de enkelte deltakerne finner dette hensiktsmessig.

Skjermdump av wikipedia.org

Wikier

En "wiki" er en nettbasert publiseringsform som er basert på prinsippet om at alle brukerne skal ha mulighet til å redigere eksisterende sider og opprette nye. De fleste weblogger har et fåtall brukere som redigerer selve postene. Wikier er en publiseringsform som virkelig kommer til sin rett når det finnes et stort antall brukere. Den nettbaserte encyklopedien wikipedia.org er det fremste eksemplet. Teknologien har imidlertid også et potensiale i sammenhenger hvor mindre praksisfellesskap skal utarbeide og vedlikeholde en felles innholdsressurs.

Brukere som produsenter

Både blogger og wikis forutsetter aktive brukere i produsentrollen, men har i løsningen ulikt fokus når det gjelder enkeltindividet. Blogger er knyttet til én eller et lite antall personer som legger inn poster på en nettside. Mye tyder derfor på at disse kommunikasjonsløsningene kan være godt egnet for differensierte opplegg, der deltakerne kan delta på ulike nivå, men samtidig ha innsyn i hva andre holder på med.

Kombinasjonen av blogger og wikis tilbyr en fleksibilitet som er godt tilpasset nettbaserte læringsressurser. Ulike deler kan enkelt knyttes sammen ved hjelp av hyperlenker der nye noder og lenker mellom nodene føyes til gjennom en kollektiv prosess. Dette gir også interessante muligheter for utvelgelse: En post med interessant innhold blir raskt lenket til, noe som er et konkret uttrykk for innholdets aktualitet og/eller betydning innenfor et fellesskap.

Motivasjon

Felles for alt læringsarbeid er at de lærende må føle at deres innsats og bidrag tjener et formål. Det kan vi få til ved å synliggjøre studentenes egen aktivitet (for eksempel i en weblogg), noe som gjerne kan knyttes til ulike former for mappe-evaluering.

Ulike anvendelser

Weblogger og wikis kan kombineres på mange forskjellige måter. Her følger noen forslag:

 • Lærerens bruk
En weblogg kan godt brukes til å løse mange av de oppgavene som man i dag ofte bruker et LMS til, det være seg distribusjon av innhold, beskjeder, og gjennomføring av tester. Den enkelte lærer kan bruke en weblogg som et felles samlingspunkt som gir enkelt tilgang til eksisterende ressurser, synliggjør fremdrift og tilbyr muligheter for tilbakemelding.
 • Elevens bruk
Bruken skissert ovenfor kan enklest utvides slik at hver enkelt elev har sin egen weblogg. Kommunikasjonen blir dermed mer sammensatt, men åpner i langt større grad for at elevene blir aktive ved selv å produsere tekster.
 • Fellesbruk
Bygger videre på de to bruksmåtene skissert ovenfor ved å introdusere en arena for produksjon av felles tekster i form av en wiki. Tekster og bidrag som den enkelte står bak, kan fremheves i den enkeltes weblogg samtidig som wikien blir en felles innholdsressurs som kan utvikle seg videre.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Nettressurser

(no.wikipedia.org)
(computer.howstuffworks.com)