Gi skolene feltstasjoner

Det er krevende å organisere og gjennomføre ekskursjoner til økosystemer. Men høy kvalitet på opplegget, gir godt faglig utbytte og bidrar til positive naturopplevelser for elevene.

Horten natursenter

I noen kommuner er det etablert feltstasjoner/natursentre med utstyr, fast ansatt lærer og lokaler for å ta imot skoleklasser. Horten natursenter er eksempel på et vellykket natursenter. Sist år var det 6000 besøkende på senteret. Når Horten kommune teller 23 000 innbyggere betyr det at alle elever i kommunen besøker senteret fl ere ganger i løpet av sin skoletid. Mange lærere bruker senteret fl ere ganger i løpet av et skoleår til forskjellige årstider. Dette viser hvordan et godt tilrettelagt natursenter blir tatt i bruk av lærerne.

I Horten skulle den gamle pumpestasjonen ved drikkevannskilden Borrevannet nedlegges. Driftige krefter fikk en avtale med kommunen om å bruke deler av stasjonen og har sakte men sikkert bygd opp natursenteret. I dag er brukerne alt fra barnehager til forskningsmiljøer, med klar tyngde på grunnskolen. Lærerne og elevene er fornøyde med å komme ut av klasserommet og få godt tilrettelagt aktivitetsbasert undervisning.

Horten natursenter ligger i vannkanten og har båter, kanoer, laboratorium, undervisningssal, innerom og uterom. Når elevene kommer ligger båtene og venter, og garn satt av stasjonens lærer dagen før, og er klar til å trekkes. Utstyr til å studere fiskene eller varmrøke eller grille fiskene er tilgjengelig. Likeledes utstyr til å ta og studere vannprøver, planktontrekk og bunnprøver. Laboratoriet har ferdig oppsatte luper, mikroskoper, bestemmelsesbøker og alt annet nødvendig utstyr.

Jenter som studerer fiskefangsten

På Horten natursenter er det båter og kanoer. De forskjellige skolene og kommunens ungdomskontor har samlet alle kanoene på natursenteret. Dermed ligger 20 kanoer klar for besøkende på natursenteret. Det er få skoler som kan ha kanoer nok til en hel klasse.

I en stadig mer krevende skole er det viktig at forholdene legges til rette for lærerne slik at det er overkommelig å ta elevene med på gode ekskursjoner i naturfag. Erfaringene fra Horten viser at et natursenter tilrettelagt for skoler, medfører flere og bedre ekskursjoner for elevene. Læringsutbytte, naturglede og sosiale læringssituasjoner bidrar til å oppfylle kravene i læreplanene. Alle kommuner bør etablere natursentre for skolene. Lærerne og skolene må være drivkraften for å få dette til. De kan ses på som en variant av lokale vitensentre, og vil ha en direkte effekt for styrking av naturfaget i skolen. Landets museer brukes av skolene, og det er en del av forståelsen og grunnlaget for den økonomiske støtten de mottar. Vi bør se på natursentre på samme måten.

Tema