Matematikk i teknologi og design

Teknologi og design skal inn i skolen, ikke som et eget fag, men som et flerfaglig emne i fagene naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Det var svært positivt at matematikkfaget ble en del av teknologi og design, fordi faget vil kunne spille en viktig rolle i mange faser av prosjekter innen emnet.

 

Det er imidlertid ikke uproblematisk å innføre flerfaglige emner. En utfordring er at de ulike fagene vil spille ulike roller og ha ulike interesser inn mot det tverrfaglige emnet. Det vil være tilfellet for matematikkfagets rolle i teknologi og design. Det ses tydelig med at emnet utgjør hovedområder i de to andre fagene, mens det i matematikk ikke har en slik framtredende plass. Hvorfor er det slik? Hvorfor er ikke teknologi og design et eget hovedområde i matematikkplanen? Den viktigste grunnen til det er at teknologi og design først og fremst handler om anvendelse av kunnskap. Matematikk handler også om anvendelse, men faget handler også mye om abstrakt, generalisert kunnskap, antakelig mer enn noe annet skolefag. Derfor er læreplanen organisert etter faglig innhold, ikke etter anvendelsesområder. Dermed ville det vært et brudd med den strukturen med et hovedområde innen teknologi og design.

Aktuelle kompetansemål

Hvilke deler av matematikkplanen vil det så være aktuelt å knytte opp mot prosjekter innen teknologi og design? Slik jeg ser det, er det vanskelig å tenke seg hvilket kompetansemål som ikke kan inngå i et slikt prosjekt. Noen av kompetansemålene i matematikkplanen har fått et vedheng ”... og i prosjekter med teknologi og design.” Disse målene vil naturligvis være høyst aktuelle til slike prosjekter. Men se også på de øvrige kompetansemålet til det aktuelle trinnet: Mest sannsynlig vil de også være aktuelle innen teknologi og design.

 

Vurdering av kostnader

Design

Det er mange ulike beskrivelser av prosessen i teknologi og design. De fleste involverer det å designe og det å framstille produkter. I framstilling inngår å velge og å arbeide med materialer, utstyr, verktøy, komponenter og teknikker, vurdere produktene og produksjonsprosessen og drive markedsføring. I design inngår å utvikle og kommunisere ideer, kartlegge behov, lage skisser, vurdere materialer og tekniske løsninger, se på kostnader, vurdere funksjonalitet og estetikk. I vedlegget til høyre er det vist noen forslag til hvordan matematikk kan knyttes opp mot disse elementene. hensikten er å vise at så å si alle kompetansemålene i matematikkplanen er aktuelle.

Planlegging

I planleggingen av prosjekter innen teknologi og design blir det dermed viktig at matematikklæreren tidlig deltar i prosessen. Det å integrere matematikkfaget på en god måte i slike prosjekter innebærer at man går gjennom prosjektet og ser etter de mest aktuelle kompetansemålene fra matematikkplanen. Så må det vurderes i hvilken utstrekning og på hvilken måte disse målene skal fokuseres i undervisningen før, under og etter prosjektperioden. Det er på den måten prosjektene gir læring i matematikk. Uten at læreren løfter fram de matematiske momentene for elevene, er det fare for at elevene ikke selv klarer å trekke linjene og se sammenhengen mellom prosjektene og den øvrige matematikkundervisningen.

Muligheter

Det er mange muligheter for å inkludere matematikk i teknologi og design-prosjektene! Noen ganger lurer jeg på om at alle mulighetene blir en hemsko. Det hadde på mange måter vært enklere om det var noen få aktuelle kompetansemål som man måtte forholde seg til. Vi står altså overfor store utfordringer for å få dette bra til. Men mulighetene er til de grader til stede.

 

matematikk