Relevante kompetansemål for datastyrt mikrodrivhus etter 7.årstrinn

Naturfag

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
 • forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene
 • undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt

Matematikk

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper
 • bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt
 • beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • velge passende måleredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet
 • anslå og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger
 • velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter
 • forklare oppbygningen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer
 • bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger

Statistikk og sannsynlighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter
 • representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er
 • finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre

Kunst og håndverk

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger

Er bakgrunnsstoff for