Hopp til hovedinnhold

Vurdering: Sjekke ut forståelse

Vi kan bruke ulike metoder og aktiviteter for å finne ut om elevene har fått de kunnskapene eller ferdighetene de trenger:  Små tester, flervalgsoppgaver og rett –galt. Her forklares to andre måter.

Leseprosessen – tekstforståelse

Det er viktig at teksten får mening for elevene når de leser naturfag. Mangel på konsentrasjon hos elevene og vanskelige ord og uttrykk i teksten kan vanskeliggjøre det. Elevene må være tankemessig aktive, og for å aktivisere og bevisstgjøre elevene kan følgende skjema brukes:

Leseskjema

Før du leser:

Hva tror du teksten handler om?Hva kan du om emnet fra før?

 

Før og mens du leser:

Hvilke spørsmål kan stilles til teksten?Mens du leser:

Skriv ned vanskelige ord:


Etter at du har lest:

Skriv et kort sammendrag av det du har lært:

 


For å fremme tekstforståelse slik at elevene får tak i meningsinnholdet i en tekst, kan følgende strategier være nyttige for elevene:

 1. Lage oppsummering av det viktigste i teksten
 2. Klargjøring av vanskelige ord
 3. Lage spørsmål til teksten
 4. Gjette hva som kommer på neste side

Begrepssjekk

Elevene kan sjekke ut hvor mye de husker ved å spille Memory. Denne spillaktiviteten egner seg til å sjekke at elevene har forstått viktige begreper og til å prøve ut kunnskap på egen hånd. Hvert par eller hver gruppe får et sett med spillkort. Hvert sett inneholder kort med to farger. Kort med den ene fargen har et spørsmål eller begrep som skal forklares, mens kort med den andre fargen har svar på spørsmålene eller definisjoner.

Elevene jobber sammen to og to. Kortene legges ut i to rader: én med f.eks. røde og én med gule kort. En elev trekker et rødt kort først, tenker litt og trekker deretter et gult kort. Elevene forklarer hvorfor kortet er feil eller riktig. Hvis de trekker to kort som passer sammen, får de et par (et stikk).

 

ENERGI

 

 

Det som får ting til å skje.

 

 

KREFTER

 

 

Kan forandre farten, retningen og formen til en gjenstand.

 

 

ENERGILOVEN

 

 

Energimengden er konstant, men kvaliteten avtar hver gang energi omformes.

 

 

ENERGIOVERFØRING

 

 

Ved arbeid og ved varme.

 

 

ENERGIKILDE

 

 

Noe vi kan utnytte energi fra.

 

 

Påstander: Helt enig eller helt uenig

For å sjekke ut om elevene har en dypere forståelse for bruk av noen energikilder, kan vi be elevene om å ta standpunkt til noen påstander. De kan ha alternativene ”helt enig” eller ”helt uenig”.

Her følger åtte påstander som elevene skal avgjøre om de er helt enig i eller om de er helt uenige. I tillegg til å ta et standpunkt må de kunne begrunne standpunktet sitt. Det kan for eksempel gjøres ved at alle som er helt enige sammen må komme fram til en begrunnelse, mens de andre på tilsvarende måte må begrunne hvorfor de er uenige.

Forslag tilpåstander:

 1. Atomenergi er den mest forurensende energikilden.
 2. Biomasse er en fornybar og lite forurensende energikilde.
 3. Mennesker og dyr får energien sin fra fossilt brennstoff.
 4. Vind oppstår ved at vannet beveger seg.
 5. Vindenergi har ingen ulemper som kilde til elektrisitet.
 6. Vi trenger ikke utvikle nye måter å utnytte fornybare energikilder, fordi vi har mer enn nok olje og gass.
 7. CO2-utslipp fra fossilt brensel medvirker til økt drivhuseffekt.
 8. Drivhuseffekten er positiv for miljøet.