Hopp til hovedinnhold

Faglig påfyll

Når de viktigste begrepene er på plass og elevene begynner å få et forhold til emnet, må de gis oppgaver som motiverer for å skaffe seg mer kunnskap. Her passer det blant annet å legge til rette for ulike måter å innhente informasjon på.

Mange av eksemplene som er tatt med, bygger på et sammenhengende forløp der elevene får roller og konkrete oppgaver underveis. Det går fint å bruke deler av forslagene.

Roller

Her er forslag til at elevene lager seg roller. Læreren må tenke igjennom hva som er hensiktsmessig for det videre arbeide. Vil noen spesielle yrker, interesser, politisk tilhørighet, land de kommer fra eller annet være viktig for oppgaven, må lærer informere om det. Elevene må også vite hva de skal jobbe med slik at de lettere kan bruke rollene sine senere.

Forslag til informasjon som leses opp for elevene:

INFO

 • Dere er 15 – 25 år gamle og er en søskenflokk fra Norge.
 • Bestem dere for navn, alder, levested, personkarakteristikk m.m.
 • Det er en fordel hvis minst en av dere er tradisjonell og minst en er nytenkende.
 • Dere bør representere ulike yrker/studier/interesser, som gjerne har med energi, energikilder og miljø å gjøre.

 

Videre kan elevene få i oppgave å tegne et ”familieportrett” som presenteres for resten av
klassen og som kan henge på veggen:

INFO

 • Tegn familien og presenter dere for resten av klassen

 

Når gruppeinndelingen er foretatt og roller er beskrevet, kan elevene bes om å velge hvert sitt land eller læreren kan fordele land på gruppene. Lærer kan ha forslag til land, landene bør være spredt rundt om i verden og flest mulige energikilder bør være representert. Elevene bør senest på dette tidspunktet få vite at de skal jobbe med energikilder, energibruk og miljøproblemer i dette landet.

Oppgave

INFO

 • Bestem dere for et land og finn fram til en energikilde som er vanlig i dette landet.

 

Når alle har bestemt seg for et land, må det settes av tid til informasjonsinnhenting og til å arbeide faglig med den valgte energikilden.

Oppgave

LES

 • Bruk lærebok, andre bøker og Internett til å finne ut mer om landet og energikilden dere har valgt å arbeide med. Husk å notere kildene dere bruker.

 

Når alle har bestemt seg for et land, må det settes av tid til informasjonsinnhenting og til å arbeide faglig med den valgte energikilden.

Hvis læreren har latt elevene velge roller, kan følgende ”oppdrag” være en spennende vri:

Oppdrag

Elevene får vite at de har vunnet i en konkurranse og at de skal ut å reise og oppsøke landet de har lest om. Her er rollene viktige! Vet de nok om landet slik at de er klare til å reise? Er det mer de bør vite om energikilder i dette landet før og nå? Hva med eventuelle miljøproblemer i dette landet knyttet til energibruken? … Nå er forhåpentligvis motivasjonen for å lære på topp!

1. brev

                                    dato

Til familien X

GRATULERER!
Dere er valgt ut blant mer enn tusen søkere til å få reise og oppleve landet Y på nært hold. Reise og opphold er dekket for dere i 10 dager. Avreise fra Gardermoen ….dag kl: … . Som det sto i konkurransereglene, skal dere bidra med reportasjestoff til vårt magasin. I tillegg ønsker vi å samle dere og de andre familiene til en konferanse når dere kommer hjem igjen. Lykke til med arbeidet og god tur!!!

Med hilsen magasinet Verden i dag

 

Dersom det ikke er gjort allerede, må gruppene bestemme seg for et land og velge en energikilde som er vanlig i dette landet. Når det gjelder informasjonssøk, bør læreren ha tips til litteratur og lenker slik at elevene kommer i gang. De av elevene som er vant til å hente ut og bearbeide relevant informasjon, må oppmuntres til dette og veiledes slik at de ikke ”kjører seg fast”.

I arbeidet med emnet bør elevene få mulighet til å arbeide praktisk. Det kan være elevforsøk hvor noen forsøk vil passe for alle, mens andre forsøk kanskje kan tilpasses emnet som gruppen har valgt. Eller elevene kan få i oppgave å lage et konkret produkt.

Lage et produkt

Det å be elevene lage et produkt (teknologi), for eksempel et energiverk eller en modell av den valgte energikilden, vil kunne skape engasjement. Kriterier slik som materialvalg og størrelse på modellen, må settes opp. Stikkord i arbeidet er arbeidstegninger og målestokk.

INFO

Konkurranse – Energikilder: Lag en modell av energikilden.

 • Lag en modell som viser energikilden dere har valgt.
 • Kriterier for vurdering: … (materialvalg, …)
 • Arbeidstegning skal vises veileder for godkjenning innen … .
 • Modellen skal være ferdig senest … . Da skal gruppa redegjøre for modellen.

Tolke og lage dikt

I arbeidet med emnet er norskfaget et viktig støttefag, og det er ideelt å jobbe flerfaglig. Det å lese om emnet i for eksempel dikt, vil kunne oppleves som positivt, og også kunne tilføre elevene kunnskap og åpne for refleksjon.Her følger et forslag til en måte å bruke dikt på:

2. brev 

                                                            dato
Til familien X

Vi har den glede å invitere dere til en sosial sammenkomst for å treffe og bli kjent med de andre familiene som skal ut og reise.

Arrangementet holdes ………. på Hotell Utsikten.
Det blir diktaften med mye god mat, fokus på miljø og overraskelser.

Vel møtt!

Med hilsen magasinet Verden i dag
 

 

Elevene får en invitasjon til diktaften med mat (noen av elevene har fått i oppdrag å bake) og forfatterbesøk (for eksempel en utkledd lærer). Elevene skal lese, tolke og dramatisere dikt som forfatteren har skrevet og lage egne dikt som de leser opp. Forfatteren kan for eksempel være Rolf Jacobsen:

Diktaften med Rolf Jacobsen

”Hei! Jeg heter Rolf Jacobsen. Jeg var journalist og forfatter og levde fra 1907 til 1994. Siden dere blant annet skal undersøke bruk av energikilder i tidligere tider, tok jeg meg en reise fram i tid! I mange av mine dikt og det jeg ellers har skrevet, var jeg opptatt av forholdet mellom teknikk og natur, og etter det jeg har forstått er ikke dette mindre viktig nå i år …. . Jeg vil derfor deklamere to dikt for dere.”

 

Forslag til oppgave:
Lese, tolke og dramatisere dikt av Rolf Jacobsen. Hver gruppe kan f.eks. få ett av diktene:

 • Rulle rundt – (og rundt)
 • Til jorden (med vennlig hilsen)
 • Den lille bonden
 • Grønn mann
 • Landskap med gravemaskiner
 • Hyss --

I tillegg kan elevene bli bedt om å lage et ”Energi & Miljø”-dikt. Det skal de skrive pent på en plakat, før de leser det opp og henger det opp i klasserommet.

Undervisning – Overraskende besøk i klasserommet

Elevene vil ha behov for undervisning og tid til å lære seg viktige begreper mens de arbeider med de konkrete arbeidsoppgavene. En time det står ”undervisning” på planen deres, kan vi legge inn et overraskelsesmoment.

Undervisning for å ”samle trådene” og gi elevene mulighet til å sjekke ut om det de har funnet så langt er riktig og et godt grunnlag for å jobbe videre; - helst ved at de får et overraskende besøk av en kjent person (eller personen som en rolle). Elevene har med naturfagbøker og alt de så langt har skrevet. Når læreren starter opp timen som elevene tror er en vanlig time, banker det på døra: Inn kommer denne personen som er aktuell innen emnet (miljøvernministeren, energiministeren, leder av Bellona, oljeprodusent, …). Denne personen forteller om arbeidet sitt og viktigheten av å tenke miljø. Videre kan han / hun utfordre elevene på

 • om de kan viktige energiord og miljøord
 • hva de vil undersøke i landet de skal reise til
 • hvorfor de valgte nettopp dette landet
 • hva de selv kan gjøre for å forandre verden

Den som er på besøk bør trekke paralleller til andre land, og vise til hva som er gjort andre steder for å redusere miljøproblemene.