Hopp til hovedinnhold

Forslag til start av et emne

Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i hverdagslivet, bygge på begreper elevene kan fra før eller bruke små ”triggere”.

Grubletegninger

Grubletegninger, www.naturfag.no/grubletegninger, egner seg fint i oppstarten av et emne. De er små ”triggere” som kan skape diskusjoner og stimulere til naturfaglig tenkning. Grubletegningene har ikke nødvendigvis ett riktig svar, noe naturfaglige problemer ofte ikke har. Grubletegningen ”Snødame” kan brukes i flere faglige sammenhenger, og gjerne i forbindelse med energi.

Energibruk i hjemmet – ”energihverdagen vår”

Elevene kan få i oppgave å finne ut hva de bruker energi til hjemme, og om det er flere energiformer enn elektrisk energi som brukes. Hva tror elevene vi mennesker bruker mye energi på, og på hva bruker vi mindre energi? Eventuelt kan de ta for seg et døgn, inkludert alt de spiser, energiforbruk når de for eksempel spiller fotball, sykler osv.

Nettsøk / bruk av aviser

Elevene kan søke fritt eller de kan få oppgitt noen søkeord, og så skal de for eksempel finne fram til energibruk både når det gjelder type energikilde og hvor stort forbruket er. Elevene kan utforske temaer og lage egne problemstillinger. Ved å få et eierskap til stoffet, blir de forhåpentligvis mer motivert. Når det gjelder bruk av avis, har ”Avis i skolen” mye nyttig: http://www.avisiskolen.no/. På lenken http://www.avisiskolen.no/avisweb/hovedside.htm står det mye om hvordan elevene jobber som journalister.

Idémyldring – Organisere kunnskap

Elevene får for eksempel oppgaven: ”Energi – hva forbinder dere med det?” Noen elever eller grupper trenger kanskje tips underveis, mens andre forbinder mye med emnet. Det er viktig at denne aktiviteten følges opp slik at kunnskapen elevene til sammen har, samles og organiseres. Dette kan skje klassevis eller ved at hver gruppe bearbeider ideene sine og lager en oversikt eller et tankekart. Her kan elevene for eksempel lage digitalt tankekart med Mindomo. Hvis elevene jobber gruppevis, kan en elev om gangen fra hver gruppe få bevege seg stille omkring – som en spion – for å få ideer fra de andre gruppene.

Begrepslæring – Aktivering og bruk av elevenes forkunnskaper

Skisse av et mulig undervisningsforløp:

  1. ”Du kjenner kanskje til noen ord som handler om energi og krefter. Skriv ned alle ord du kommer på”. Elevene skriver ned ordene individuelt.
  2. Lærer skriver opp ordene på tavla, ved at elevene sier ett ord etter tur, og eventuelt flere ord når alle har fått mulighet til å bidra.
    Kanskje klarer elevene å bli enige om noen kategorier underveis? For eksempel fornybar og ikke-fornybar, energiformer og bioenergi. Er det noen av ordene elevene skrev ned som ikke handler om energi i naturfaglig betydning?
  3. ”Kommer dere på andre viktige ord som bør tas med?”
  4. ”Prøv å forklare følgende ord …………. .” (læreren plukker ut de mest sentrale ordene). Eventuelt individuelt først og deretter i gruppe/klasse.
  5. De viktigste begrepene forklares og defineres.

Arbeide med ordforklaringer og begrepsforståelse

Her er et skjema som kan brukes, enten som en del av forrige aktivitet, eller i begynnelsen av en time. Høyre kolonne skal ikke fylles ut før i slutten av timen.

Dette vet jeg Dette ønsker jeg å lære mer om Dette har jeg lært