Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design

Teknologi og design er et flerfaglig emne der matematikk, kunst og håndverk og naturfag samarbeider. I teknologi og design skal elevene planlegge, utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Artikkelen viser hvordan elevene bruker sine grunnleggende ferdigheter i ulike deler av prosessen fra idé til ferdig produkt.

I læreplaner for Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene omtalt som viktige redskaper for læring i alle fag og på mange livsområder. Her snakker vi ikke om ferdigheter på et grunnleggende nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende for læring og utvikling. Det å inkludere lesing, skriving, regning, digitale verktøy og muntlig aktivitet i alle fag er viktig for at elevene skal omsette sin kunnskap til kompetanse. 

Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design -1 Produktanalyse og muntlige ferdigheter 

Analyse av hverdagsteknologi er en fin inngangsport til teknologi og design. Gjenstandene som skal analyseres kan være fra klasserommet, spesialrom eller gjenstander elevene har tatt med hjemmefra. I produktanalyse kan elevene snakke, samtale, beskrive eller reflektere over kvaliteter som preger produktet. Dette kan med fordel gjøres i mindre grupper, og elevene kan på forhånd få utdelt en liste over begreper som de skal bruke i samtalen. Når elevene snakker om et produkt, får de gradvis mer innsikt i fagemnet teknologi, og de lærer betydningen av de fagspesifikke begrepene og termene. Gjennom samtalen kan elevene vurdere om de har forstått begrepene riktig, og de kan oppklare eventuelle misforståelser. 

Idé-fasen og skriving

grunnleggende ferdigheter tankekart Denne fasen begynner ofte med at elevene blir presentert for et problem som skal løses. Elevene får utdelt eller lager selv en kravspesifikasjon som forteller hvilke krav produktet skal oppfylle. Kravene kan både være rettet mot hvordan produktet skal se ut og hvilken funksjon det skal ha. Videre kan elevene lage en produktbeskrivelse. I en produktbeskrivelse kan det være både tegninger og tekster som beskriver det planlagte produktets form og funksjonalitet. Beskrivelsen bør også inneholde hvilken teknologi og hvilke materialer som skal benyttes. Elevene kan regne på hvilke økonomiske kostnader som vil påløpe ved ulike materialvalg, samtidig som de vurderer dette opp mot hvilke konsekvenser materialvalget vil ha for produktets livsløp. På samme måte som elevene kan snakke seg til innsikt i faget, vil de gjennom denne skriveprosessen strukturere fagstoffet og forstå mer. 

Designmappen – skriving, regning og digitale ferdigheter 

Alt det skriftlige elevene arbeider med, kan samles i en designmappe. I designmappen vil det etter hvert være skisser og arbeidstegninger fra alle faser i prosjektet samt en utfyllende produktbeskrivelse. 

Språket i en designmappe vil være uformelt og bære preg av å være «tenkeskriving», men det er viktig at elevene også her oppfordres til å ta i bruk fagbegreper og termer når de skriver. Formålet med designmappen er ikke at språket skal vurderes, men den gir rom for faglig refleksjon og dialog mellom elev og lærer. Den kan gi dokumentasjon på hvor langt eleven har kommet i arbeidet og vil hjelpe eleven til vurdering av eget arbeid. Å skrive ned og ta vare på spontane tanker og ideer er først og fremst viktig for å huske dem, men det kan også være med på å gi elevene et metaperspektiv på sin egen læring. Skriving fremmer de andre språkferdighetene som snakking, lytting og lesing.

I arbeidet med skisser bruker elevene ferdigheter i perspektivtegning og romforståelse. Det er for eksempel avgjørende å beherske forhold mellom størrelser og å bruke riktig målestokk når arbeidstegninger skal lages. Konstruksjon av geometriske figurer er også viktig. Regningen gir mening når elevene ser at tallene og figurene viser vei for hvordan produkter kan bygges.

For mange elever er det naturlig å velge digitale tegne- og skriveprogrammer når de skal utarbeide en designmappe. Her er det flere muligheter, og det kan være lurt å velge et program hvor tiden det tar å bruke det står i forhold til læringseffekten og bruksverdien av det. Et program som ofte blir benyttet, er Google SketchUp på grunn av enkelheten, samtidig som det gir mulighet for mer komplekse og utfordrende oppgaver.

Produksjonsprosessen

Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design -2 Når produkter skal lages, vil både måling og beregning være er en viktig del av prosessen i de fleste prosjekter. Det vil i noen tilfeller være aktuelt å lese fremgangsmåter, bruksanvisninger eller tabeller samtidig som det bygges. Anvendelse av fagspesifikke begreper vil her komme til nytte. Når produktet er ferdig, må det testes og nytteverdien av å ha målt eller beregnet riktig blir da veldig synlig. Det er som regel behov for å gå tilbake i prosessen flere ganger, måle på nytt, endre form eller lese fremgangsmåten en gang til. Denne dynamiske arbeidsformen er sentral i Teknologi og design og bidrar til at elevene selv vurderer sitt eget arbeid. 

Presentasjon av produktet 

Elevene kan avslutningsvis presentere produktet de har laget. De kan lage en salgsbrosjyre eller en reklameplakat. De kan også skrive et manus til en radio- eller filmreklame som videre kan presenteres på et egnet nettsted. Skrivingen og snakkingen er spesielt gode redskaper for læring når det elevene skriver eller forteller om, blir en bekreftelse på det de har lært. Når elevene presenterer produktet, vil det være for en autentisk mottaker, noe som gjør arbeidet meningsfullt og virker motiverende. Teknologi og designprosjekter vil på denne måten fremme bruken av de grunnleggende ferdighetene. Elevene vil bruke ferdighetene samtidig og om hverandre, og akkurat det gir et godt utgangspunkt for varig kunnskap.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Teknologi og design
   • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
 • Etter 4. årstrinn
  • Teknologi og design
   • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre
 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
   • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser