5 Elektrisk utstyr

5.1 Elektrisk strøm kan medføre fare

Elektrisk strøm kan være farlig for liv og helse dersom den passerer gjennom menneskekroppen. Allerede ved en strøm på 6 mA vil muskelkramper kunne oppstå. Ved en strøm på 15 mA kan muskelsammentrekningene lokalt bli så sterke at personen ikke klarer å slippe den strømførende delen.

Blir strømmen over 30 mA vil dette kunne gi hjerteflimmer om strømmen går gjennom hjerteregionen. Dette er en livstruende tilstand. Det vil dessuten kunne oppstå andre skader som tiltar i alvorlighetsgrad med økende strøm.

På grunn av gjennomsnittlig kroppsmotstand regnes ikke spenninger opp til 50 VAC (vekselstrøm) eller 120 VDC (likestrøm) å kunne gi høyere strøm enn 30 mA. Dette anses derfor som grensen på hva som er farlig spenning selv om det finnes individuelle grenser fra person til person. Ofte benyttes derfor en spenning på 12 – 24 VDC til laboratorieforsøk fra en lokal strømkilde. Det vanlige strømnettet har en spenning på 230 VAC.

Farlige situasjoner oppstår når en person tar på to strømførende deler samtidig med hver hånd eller står på et elektrisk ledende gulv og tar på en strømførende del og spenningen overstiger de verdier som er gitt over.

Passiv sikkerhet ved elektriske installasjoner i laboratoriene er i første rekke basert på jording av tilkoplet utstyr eller bruk av utstyr som er dobbeltisolert (merket med symbolet dobbeltisolert).

Aktiv sikkerhet er basert på rask utkopling når jordfeil måtte oppstå ved bruk av jordfeilbryter som kopler ut ved 30 mA jordfeil. Hensikten er å unngå at fare inntreffer og å fjerne faren dersom den skulle oppstå. Dessverre er det ikke mulig å innføre aktiv sikkerhet mot samtidig berøring av to ledende deler (faseledere) som er spenningssatt.

5.2 Utforming av strømforsyning

Strømforsyning (230V) til elevbord bør skje via strømskinner i taket. Hensikten er å unngå at skjøteledninger ligger løst på gulvet med fare for snubling og skader på ledning og utstyr. Fordelene med strømskinner er fleksibel bruk av naturfaglaboratoriet (løse pulter). I litt mer avanserte laboratorier benyttes faste labbord der kontakter og apparater er montert i bordet. Dette er en god løsning.

 • Strømforsyningen koples via to nødutkoplingsbrytere, en i hver ende av rommet. Via ledninger fra skinnene ned på pultene eller fra kontakt i bord kan f.eks. mikroskop brukes trygt med 230 V. Spenningskilder for lavere spenninger brukes på samme måte.
 • Dersom skolen bruker strøm fra det vanlige strømnettet (230V), skal fordeling av strøm til elevbord foregå via en fordelingstavle med automatsikringer. Sikkerheten ved elektriske installasjoner i laboratoriene er i første rekke basert på jording av utstyr og dobbeltisolasjon.
 • Strømforsyning til stikkontakter på lærer og elevbord med spenning høyere enn 50 V skal være tilkoplet jordfeilbryter som løser ut på maks 30 mA jordfeilstrøm. Jordfeilbryter skal kunne opprettholde sin funksjon ved likestrømskomponenter på strømnettet (med basis i støy fra elektronisk utstyr).
 • Jordfeilbryter skal kople ut strømforsyningen til hele rommet med unntak av den generelle belysningen i rommet. Jordfeilbryteren gir beskyttelse mot berøring mellom en faseleder og jord og mot feilkoplinger, men ikke mot berøring mellom to forskjellige faseledere. Skilletrafo skal ikke benyttes på et slikt anlegg.
 • Anlegget skal ha to nødutkoplingsbrytere, en foran i rommet og en bak i rommet. Bryter låses i frakoplet stilling og må resettes med nøkkel. Sammen med bryter monteres lampe for å indikere at anlegget er spenningssatt.
 • Sikringsskapet (fordelingstavla) skal monteres i undervisningsrommet og det skal benyttes automatsikringer med brudd i alle faser.
 • Nettbryteren skal være låsbar.

5.3 Jording og dobbeltisolert utførelse

Installasjonen skal være slik utført at det blir minst mulig risiko for samtidig berøring mellom ledende gjenstander tilkoplet jord (vannrør, vannkran, radiatorer, ventilasjonsrør av metall m.m.) og elektriske apparater og anlegg. Utstyr som lamper, pumper, varmeapparater og termostater skal være i dobbeltisolert utførelse eller ha jordet plugg.

Dobbeltisolert utstyr har normalt kapsling av plast og er merket med følgende symbol:

dobbeltisolert

 

Dobbeltisolert utstyr skal ha plugg uten jordkontakt (enten flat plugg eller rund uten jordkontakt). Jordet utstyr har plugg i jordet utførelse med jordkontaktskinner på siden av pluggen.


5.4 Strømkilder

Elevene kan ha strømaggregater som ikke behøver å gi mer enn 12 V. Aggregatene må ikke gi mer enn 50 V på grunn av sikkerheten. Ved elevøvinger med transformatorer må sekundærsiden ikke overstige 50 V selv om transformatoren feilkoples. Det er ingen sikkerhetsrisiko når en bruker lommelyktbatterier som elforsyning.

5.5 Nødutkobling - nødstopp

Dersom elevene benytter strøm fra strømnettet (230V) skal det monteres en nødutkoplingsbryter i nærheten av lærer og en tilsvarende bryter bak i klasserommet (se figur 10). Bryter skal være koplet slik at samtlige apparater og maskiner i laboratoriet blir spenningsløse når den trykkes inn. Dette gjelder også strømuttak på veggene eller i taket.

Nødutkoplingen skal ikke kople ut den generelle belysningen i rommet da dette kan skape farlige situasjoner.

Nødutkoplingsbryter skal være låsbar – dvs gjeninnkopling av strømmen må foregå ved hjelp av nøkket. Det er dessuten viktig at nøkkel IKKE ”oppbevares” i nødstoppbryter da dette vil hindre rask utkopling av strømmen.

Figur 10 Nødstoppbryter

5.6 Vedlikehold

For å avverge mulige farer er det viktig at utstyr, installasjon og ledninger sjekkes for eventuelle skader. Oppdages feil eller skader må utstyret ikke brukes før det er reparert eller vurdert av kyndig person. Typiske skader kan være følgende:

 • Knuste deksler på kontakter.
 • Skader på isolasjon på ledninger.
 • Ledninger som er trukket ut av strekkavlastning i plugg.
 • Skader på kapsling til utstyr.
 • Varmgang – lysbue (gnist) i kontakter.

Plugger som er beregnet for ujordet stikkontakt må IKKE modifiseres (skjære i flens) for å passe i jordet stikkontakt!

Vedlikeholdsrutiner skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Lærer har et eget ansvar for å rapportere mulige mangler til ansvarlig for utstyret.

5.7 Elulykker og førstehjelp

Spesiell instruks for førstehjelp ved elulykker innarbeides i sikkerhetsarbeidet dersom labvirksomheten er av slik karakter at dette ansees som nødvendig. Elulykker kan typisk skje dersom man tar samtidig på to deler som har en spenningsdifferanse som overstiger 50 VAC (for eks. 230 VAC). 

 

Bakgrunnsstoff