10 Førstehjelp i laboratoriet

Oppstår det skader forårsaket av kjemikalier, må læreren undersøke hvilke kjemikalier det dreier seg om. Send databladene med til legen. Giftinformasjonssentralen har telefonnr. 22 59 13 00. Telefonnummeret finner du også i telefonkatalogen på de første sidene under “Viktige telefoner”.

10.1 Øyeskader
Hold øyet åpent og skyll med mye vann. Bruk øyedusj eller flaske for øyevask som vist i figur 17. Fortsett å skylle helt til en lege kan overta behandlingen.

 

Figur 17 Flaske for øyevask

 

10.2 Sår og kutt
Skyll skadestedet med kaldt vann for å fjerne forurensninger. Stans blødninger med tørr, steril forbinding. Bruk gummihansker, og tørk opp blodsøl med papir. Pakk inn papiret før du kaster det.

10.3 Kjemikaliesøl
Fjern de tilsølte klærne og skyll med mye vann. Eventuell nøytralisering av svovelsyre foretas med NaHCO3- løsning. Lut nøytraliseres med eddiksyreløsning. Vask deretter med mild såpe.

10.4 Brannskader
Skyll skadestedet straks med kaldt vann og hold det neddyppet i vann til smerten er borte. Ved større skader holdes det skadde stedet i kaldt vann helt til lege kan overta.

10.5 Forgiftninger
Ved gassforgiftning må en sørge for frisk luft. Legg den skadde i stabilt sideleie  og sørg for ro (se bildeserie nederst på siden). Tilkall lege og ambulanse.

Alle bevisstløse som puster selv, skal ligge i stabilt sideleie. Pasienten ligger stabilt, og luftveien holdes åpen.

Dersom noen får gift i fordøyelsessystemet, skal de drikke store mengder vann for å fortynne giften. Les databladet for kjemikaliet. Ofte bør man prøve å få giften opp ved å framkalle brekning. Framkall brekning ved å stikke fingeren i halsen. Eventuelt kan 2 ss natriumklorid eller Zalo oppløst i lunkent vann nyttes som brekkmiddel. Hvis giften er et petroleumsderivat, et organisk løsemiddel eller et sterkt etsende stoff, må den skadde ikke kaste opp. Tilkall lege og ambulanse.

Se forgiftningsplakaten fra Forbrukerraporten nr. 2 1989 (side 32-34).

10.6 Elektrisk støt
Dersom noen besvimer på grunn av elektrisk støt, skal han legges i stabilt sideleie. Løs på stramme klær. Kontroller pulsen og åndedrettet. Dersom hjertet har stoppet, må vi straks sette i gang med kunstig åndedrett og hjertekompresjon. Er det bare åndedrettet som har stanset, setter vi i gang med kunstig åndedrett. Tilkall lege eller ambulanse.

10.7 Dyrebitt og insektstikk
Rens såret omhyggelig med vann. Sug aldri ut et sår etter dyrebitt. Legg på en bandasje eller steril sårteip. Ved bitt skal en alltid ta kontakt med lege. Personer med åpne sår på hendene bør aldri ta i dyr.

10.8 Sjokk
Sjokk kan være alvorlig selv om den skadde i begynnelsen er ved bevissthet og ikke viser alvorlige symptomer. Sjokk kan være en følge av store blødninger eller psykiske påkjenninger. Symptomene ved sjokk er vanligvis at den skadde blir blek, føler seg uvel, kaldsvetter og får svak puls. Forsøk først og fremst å berolige vedkommende og sørg for ro. Den skadde må ligge stabilt og med hodet lavt. Løs stramme klær og kontroller puls og åndedrett med jevne mellomrom. Blir pulsen svak og langsom, kan situasjonen bli livstruende, og den skadde må komme under øyeblikkelig legetilsyn. Dersom den skadde besvimer og har hjerte eller åndedrettsvikt, må vi straks sette i gang med hjertekompresjon og kunstig åndedrett.

Nettressurser

(redcross.no)