6 Brann

6.1 Varsling av brann

Varsling av brann kan foregå via intern telefon til kontoret eller via intern brannmelder.

6.2 Brannslokking

I startfasen er en brann som regel lett å stanse. Det gjelder derfor å handle raskt, før varmeutviklingen blir for stor. Brann må varsles.
Hovedregler for brannslokning:

 • fjern brennbart stoff
 • steng for luftilførselen
 • avkjøl det som brenner

Valg av slokkemiddel:

 • Brann i hår og klær: Bruk det middel eller den metoden som er lettest tilgjengelig og raskest. Slokk fra hodet og nedover. Dekk over med brannteppe. Bruk nøddusj eller brannslokkingsapparat. CO2 kan gi frostskade. Pulver kan gi øyeskade.
 • Brann i åpent kar: Tett åpningen med et lokk, en bok, brannteppe eller sand.
 • Brann i organisk stoff på laboratoriebenk eller gulv: Bruk CO2 apparatet. Bruk pulverapparat bare dersom brannen ikke lar seg slokke med CO2. Husk at gasstrålen fra CO2 og pulverapparatet er kraftig og kan velte annet utstyr.
 • Brann i elektrisk utstyr: CO2 - og pulverapparat.
 • Brann i trevirke: Vann er best når det kan brukes risikofritt uten fare for overslag i elanlegg.
 • Brann i gassbrennere eller slange fra gassflaske: Steng ventil på gassflaska. Dersom dette ikke er mulig la gassen brenne og fjern andre gassflasker og brennbart materiale i nærheten. Ubrent gass må ikke lekke ut i rommet.

Forsøk å slokke brannen. De som ikke deltar i slokkingen lukker vinduer og dører og forlater rommet hurtigst mulig. Plan over rømningsveier skal være slått opp på rommet og være kjent for alle. Det er viktig at alle som arbeider i laboratoriet har deltatt i øvelser og kan bruke slokkeutstyret.

6.3 Brannslokkingsutstyr

I undervisningsrommet skal det være følgende brannslokkingsutstyr:

 • ett 2 kg CO2 -apparat
 • ett 6 kg ABE-pulverapparat
 • brannslange
 • ett brannteppe
 • en nøddusj
 • en bøtte med tørr sand

I forberedelsesrommet skal det være:

 • ett brannteppe
 • ett 6 kg ABE-pulverapparat
 • ett 2 kg CO2 -apparat

Figur 11 og 12 viser viktig brannslokkingsutstyr.

 

Figur 11 CO2 -apparat (til venstre), pulverapparat og søppelkasse for brannfarlig avfall

 

 

Figur 12 Forkle, brannteppe og beskyttelseshansker

Brannslokkingsapparatene bør plasseres i hver sin ende av rommet. Kontroll og vedlikehold av håndslukkere skal følge NS 3910 (Norsk Standard Brannmateriell og vedlikehold av håndslukkere). I korte trekk sier den at eier eller bruker av apparatene skal utføre visuell kontroll hvert kvartal og kompetent person skal kontrollere dem hvert år. Trykkladete apparater skal ha full service hvert tiende år, mens vann- og skumapparater trenger full service hvert femte år.

Nettressurser

(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)