2 Opplæringsloven og arbeidsmiljøloven

Sikkerhetsbestemmelsene for arbeid i skolen har i følge norsk lovgivning to forskjellige målgrupper: elevene og de ansatte. Arbeidstilsynet skal påse at bedrifter og skoler der elevene får praktisk opplæring, følger regelverket.

Arbeidstakernes rettigheter er i hovedsak beskrevet i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven med forskrifter.

I tillegg heter det i forskriften Arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere (§1):

Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

Det betyr at elever som arbeider praktisk på naturfaglaboratoriet er beskyttet av de nevnte kapitler i arbeidsmiljøloven.

 Oppdaterte lover og forskrifter finnes på lovdata.no.

 

 

2.1 Opplæringsloven

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9a-1).

Skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggleiken til elevene. Skoleledelsen har ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette. (§9a-4)

Skolene skal planlegges, bygges og drives slik at det blir tatt hensyn til helse, trivsel og læring (§ 9a-2). Skolene skal ha tilgang på nødvendig inventar og læremidler (§9-3). Skolene skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemminger. (§9a-2)

Kommunen og fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte skole. Reglement skal gi regler om elevers rettigheter og plikter, regler for oppførsel og hvilke tiltak som kan brukes for brudd på ordensreglene. Dessuten skal behandlingsmåten av brudd på ordensreglementet beskrives (§ 2-9 og § 3-7).

Reglementet må inneholde krav til elevenes atferd i tilknytning til naturfagundervisningen. Det er viktig at elevene utvikler respekt og forståelse for regelverket og for bruk av verneutstyr og sikkerhetsutstyr. Elevene vil møte mange farlige situasjoner seinere i livet, og det er viktig at elevene lærer seg å omgås risikofylte situasjoner på en forsvarlig måte.

 

 

 

2.2 Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Regelverket gjelder både for elever og lærere. Relevante forskrifter i denne sammenheng er Internkontrollforskriften, Kjemikalieforskriften, Forskrift om arbeid av barn og ungdom, Merkeforskriften og Stoffkartotekforskriften.
nettressursen Kjemikalier i grunnskolen fra Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo er det utfyllende informasjon om føringene i lovverket og hvilke konsekvenser det har for skolens virksomhet.

Lovverket beskriver hvordan tryggheten skal sikres, blant annet gjennomkrav til om at det fysiske arbeidsmiljøet (bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling) skal være fullt forsvarlig, og at arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at elevene unngår uheldige fysiske belastninger. Arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at en er vernet mot skader.
Skolen skal føre kartotek over helsefarlige stoffer.

Disse bestemmelsene må sees i sammenheng med de kravene til undervisningen som stilles i læreplanene. Læreplanene og de kvalifikasjonskravene som stilles til lærerne, må danne utgangspunkt for rom, utstyr og sikkerhetstiltak.

Å senke de faglige kravene til undervisningen på grunn av manglende tiltak for å bedre sikkerheten, vil være i strid både med læreplanene og med arbeidsmiljølovens krav om mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid

 

2.3 Rektor og lærers ansvar

Rektor har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for at opplæringsloven blir fulgt. Rektor får dermed ansvar for at både lærere og elever får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i naturfagrommet. Rektor skal som arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

Det er rektors ansvar å påse at naturfaglærerne har den nødvendige kompetanse i sikkerhetsspørsmål. Naturfaglærerne er ansvarlige for at sikkerhetsreglene blir fulgt, og for at rektor får beskjed dersom forholdene ikke ligger til rette for en sikkerhetsmessig forsvarlig naturfagundervisning.

Lærerne skal:

  • være kjent med reglene for sikkerhet i naturfagrommet og hvilke lover og forskrifter som gjelder for arbeidet i naturfagrommet
  • kunne dokumentere kunnskaper på dette området
  • gi elevene veiledning på sikkerhet ( se kap 11 i dette dokumentet) 

Undervisningspersonale som ikke har den nødvendige naturfaglige kompetanse, må ikke arbeide med eksperimenter eller demonstrasjoner som medfører en sikkerhetsrisiko på naturfagrommet.

Samlingsstyrere bør i samarbeide med rektor utforme sikkerhetsforskrifter for tekniske anlegg og spesialutstyr og gi informasjon om disse forskriftene.

Læreren har plikt til å gi elevene veiledning knyttet til sikkerhet slik at elevene utvikler respekt og forståelse for regelverket og for bruk av verneutstyr og sikkerhetsutstyr. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at alle elever får en slik opplæring selv om de er borte de timene som sikkerhet gjennomgås.

 

2.4 Verneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har rett til å stanse farlig arbeid når faren ikke straks kan avverges på annen måte.

 

2.5 Personskade

Alle personskader skal registreres på skolen. Alvorlige skader, som for eksempel alle sykehusinnleggelser, skal meldes på telefon til Arbeidstilsynet.